Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Ποια πρόσωπα έχουν υποχρέωση έκδοσης απόδειξης δαπάνης


Οι οντότητες που υπόκεινται στις ρυθμίσεις των ΕΛΠ, όταν συναλλάσσονται ως αγοραστές με πρόσωπα μη υπόχρεα στην έκδοση τιμολογίου, εκδίδουν σχετικό παραστατικό προς τεκμηρίωση και αναγνώριση της συναλλαγής. Το παραστατικό αυτό, στην περίπτωση της λήψης υπηρεσιών από μη υπόχρεους, είθισται να καλείται απόδειξη δαπάνης. 
Απόδειξη δαπάνης εκδίδουν όλοι οι υπόχρεοι εφαρμογής των ΕΛΠ φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την κατηγορία μεγέθους τους και τη νομική τους μορφή (ατομική επιχείρηση, O.E., E.E., E.Π.E., A.E., Ι.Κ.Ε., κοινωνίες, κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί, ενώσεις συνεταιρισμών, οντότητες που ανήκουν στο δημόσιο τομέα ή ελέγχονται από το Δημόσιο ή τελούν υπό την εποπτεία του Δημοσίου).
Το παραστατικό αυτό πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία που ρητώς απαιτούνται από τις διατάξεις της παρ 10 του αρθρου 8των ΕΛΠ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου