Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης λόγω μη ενασκήσεώς της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

 Σκοπός
Η Παραγραφή των αξιώσεων έχει σαν σκοπό τον τερματισμό της αβεβαιότητας στις συναλλαγές. Ειδικότερα, η παραγραφή των αξιώσεων του Δημοσίου έχει σαν σκοπό την εκκαθάριση αυτών με τη δημιουργία σαφούς εικόνας των εσόδων  του και την απαλλαγή των αρμοδίων τμημάτων από άσκοπη εργασία για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών που δεν έχουν καμία πιθανότητα να εισπραχθούν.
Αναστολή Παραγραφής
Έννοια:
Αναστολή παραγραφής είναι ο μη υπολογισμός του χρόνου κατά τον οποίον διαρκεί ο λόγος της αναστολής και η συνέχιση αυτής δηλαδή της παραγραφής από τότε που παύει ο λόγος της αναστολής.
1.    Κυριότεροι λόγοι Αναστολής
Η Παραγραφή αναστέλλεται:
Α)  Για τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 255 του Α.Κ
Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, « η παραγραφή αναστέλλεται για όσο χρόνο ο δικαιούχος εμποδίστηκε από δικαιοστάσιο ή από άλλο λόγο ανώτερης βίας να ασκήσει την αξίωσή του μέσα το τελευταίο εξάμηνο του χρόνου της παραγραφής. Η Παραγραφή επίσης αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα μέσα στο τελευταίο εξάμηνο του χρόνου της ο υπόχρεος απέτρεψε με δόλο τον δικαιούχο να ασκήσει την αξίωση ».
Β) Για τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 87 του Ν 2362/1995
·       Για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο για τον οποίο είχε χορηγηθεί στον υπόχρεο ή σε συνυπόχρεο, κατά την τελευταία διετία της παραγραφής, αναστολή πληρωμής του χρέους του ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής είτε με νόμο, είτε με δικαστική απόφαση, είτε με πράξη αρμόδιας αρχής,  που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπόχρεου, ανεξάρτητα αν αυτός έχει συμμορφωθεί ολικά ή μερικά.
Για χρονικό διάστημα  ίσο με το χρόνο κατά τον οποίο  το Δημόσιο έχει εμποδιστεί να επιδιώξει την είσπραξη των οφειλών με αναγκαστικά μέτρα, λόγω αναστολής εκτέλεσης που έχει χορηγηθεί με διάταξη νόμου.
Και στις δύο (2) παραπάνω περιπτώσεις  η παραγραφή συνεχίζεται μετά τη λήξη της αναστολής της και σε καμία περίπτωση δεν συμπληρώνεται πριν περάσει ένα (1) έτος από τη λήξη, είτε της αναστολής πληρωμής ή της παραβίασης της υποχρέωσης  τμηματικής καταβολής, είτε της αναστολής λήψης των αναγκαστικών μέτρων αντίστοιχα.
·       Κατά τη διάρκεια ανηλικότητας του οφειλέτη ή και δύο έτη μετά την ενηλικίωση αυτού, αν η κληρονομιά στερείται Ενεργητικού, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή μη κηδεμόνα ή επιτρόπου του ανήλικου.
·       Ο χρόνος της παραγραφής κάθε απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου παρατείνεται για δύο (2) έτη, σε περίπτωση που ο οφειλέτης κατά την τελευταία διετία του χρόνου της παραγραφής διέμενε στο εξωτερικό για χρόνο μεγαλύτερο του μηνός, συναπτώς ή μη.
·       Σε περίπτωση δικαστικής αμφισβήτησης από οποιονδήποτε είτε του Νόμιμου Τίτλου γενικά της απαίτησης του Δημοσίου είτε της Νομιμότητας της εν στενή εννοία βεβαίωσης, είτε της για οποιονδήποτε λόγο εγκυρότητας πράξεως της αναγκαστικής εκτέλεσης προς είσπραξη απαιτήσεως του Δημοσίου (δηλ. Διοικητικής Εκτέλεσης), η προβλεπόμενη παραγραφής της απαίτησης του Δημοσίου προς βεβαίωση (εν ευρεία εννοία) ή προς είσπραξη της βεβαιωμένης απαίτησής του αναστέλλεται, μέχρι της έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής  απόφασης  επί της δικαστικής αυτής διένεξης και δεν συμπληρώνεται αυτή, σε κάθε περίπτωση, προ της παρόδου ενός (1) έτους από την κοινοποίηση με επιμέλεια των αντιδίκων του Δημοσίου, με δικαστικό επιμελητή στον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και τον Υπουργό Οικονομικών, της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

 Διακοπή της Παραγραφής

Έννοια:
Η διακοπή της παραγραφής είναι το γεγονός το οποίο επιφέρει τη ματαίωση του χρόνου της παραγραφής που διανύθηκε. Δηλαδή, ο χρόνος αυτός, δεν υπολογίζεται στην παραγραφή.
Μετά τη διακοπή αρχίζει νέα παραγραφή, ίσου χρόνου με τη διακοπείσα.
Ο χρόνος της παραγραφής ποικίλλει ανάλογα με τη φύση της απαίτησης.Διοικητικές πράξεις που διακόπτουν τον χρόνο της παραγραφής

·       Η κατάσχεση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή του συνοφειλέτη ή τρίτου εγγυητή αυτών και ανεξάρτητα αν αυτή ενεργείται σε χείρας αυτών ή ενεργείται σε χείρας τρίτου.
·       Η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού, ανεξάρτητα από την κοινοποίηση ή μη αυτού στον καθ’ ου έχει εκδοθεί το πρόγραμμα. Η παραγραφή διακόπτεται έστω και αν ο πλειστηριασμός αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε.
·       Η αναγγελία προς επαλήθευση στην πτώχευση είτε του οφειλέτη είτε του φυσικού ή νομικού προσώπου μαζί και του συνυπόχρεου ή για τα χρέη του οποίου ευθύνεται αυτό. Η αναγγελία στην πτώχευση επάγεται τη διακοπή, εφόσον κοινοποιείται είτε στον γραμματέα του πτωχευτικού δικαστηρίου είτε τον σύνδικο της πτώχευσης. Ειδικά, για τις μη προνομιακές απαιτήσεις του Δημοσίου, η παραγραφή αρχίζει και πάλι έξι μήνες από την κοινοποίηση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, με επιμέλεια του οφειλέτη στον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή του Τελωνείου, για επικύρωση του δικαστικού συμβιβασμού.
Η Ένωση των Πιστωτών ή η Αποκατάσταση του Πτωχού καθώς και η Ανάκληση της περί κηρύξεως της πτώχευσης δικαστικής απόφασης ή η Ακύρωση ή η Διάρρηξη του πτωχευτικού συμβιβασμού δεν επάγονται έναρξη εκ νέου της παραγραφής που διακόπτεται με την αναγγελία.
·       Η αναγγελία για κατάταξη σε πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή των λοιπών  ανωτέρω αναφερομένων προσώπων.
·       Η αναγγελία στον Εκκαθαριστή Κληρονομιάς ή στον Εκκαθαριστή διαλυθέντος νομικού προσώπου. Αν ένα νομικό πρόσωπο διαλυθεί και δεν υπάρχει άμεσα γνωστός Εκκαθαριστής βάσει του καταστατικού ή μετά από δικαστική απόφαση, η παραγραφή της απαίτησης του Δημοσίου αναστέλλεται μέχρι να ορισθεί εκκαθαριστής και έξη(6) μήνες μετά από τον ορισμό του.
·       Η εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα πρόσωπα. Η εξάλειψή τους εντός του χρόνου της νέας παραγραφής, χωρίς την γραπτή συναίνεση του Δημοσίου, δεν αναιρεί τη διακοπή για ένα (1) έτος μετά τη γραπτή γνωστοποίηση από τον οφειλέτη προς την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που έγινε η εξάλειψη.
·       Από την έναρξη σύμφωνα με τον  Κ.Ε.Δ.Ε διοικητική δηλαδή αναγκαστική εκτέλεση μέχρι να καταστεί αμετάκλητος ο Πίνακας Κατάταξης των Δανειστών, κάθε πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης και κάθε διαδικαστική ως προς τον πίνακα κατάταξης πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου. Η Παραγραφή αρχίζει και πάλι έξι (6) μήνες από την κοινοποίηση της Αμετάκλητης Δικαστικής Απόφασης επί του Πίνακα Κατάταξης των Δανειστών, με επιμέλεια των αντιδίκων στο Δημόσιο, με Δικαστικό Επιμελητή.
                                 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ             
·       Η άρση της κατάσχεσης, η εξάλειψη της υποθήκης ή η ανάκληση άλλης Πράξης διοικητικής
ή αναγκαστικής εκτέλεσης, από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) ή από άλλη αρμόδια για αυτό διοικητική αρχή, δεν εξαλείφει αναδρομικά τη διακοπή της παραγραφής, η οποία αρχίζει εκ νέου από την ημερομηνία της Άρσης ή της Εξάλειψης ή της Ανάκλησης αντίστοιχα.
·       Επί περισσοτέρων συνοφειλετών, διαιρετώς ή εις ολόκληρον ευθυνομένων, περιλαμβανομένου και του εγγυητή, η διακοπή της παραγραφής της απαίτησης του Δημοσίου ως προς ένα εξ αυτών ενεργεί και κατά των λοιπών.
·       Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου  88 Ν 2362/95, οι λόγοι διακοπής της παραγραφής ισχύουν και για τις απαιτήσεις  του Δημοσίου, δηλαδή εφαρμόζονται και στο Ι.Κ.Α, όπου αναφέρεται ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ, εδώ νοείται Ο Διευθυντής της Ταμειακής Υπηρεσίας Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.
                                
                       Χρόνος Παραγραφής Αξιώσεων του Δημοσίου

                        Παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου  
  
                        Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν 2362/1995 Περί Δημοσίου
                        Λογιστικού:
1.     Καμμία χρηματική απαίτηση του Δημοσίου δεν υπόκειται σε παραγραφή προτού βεβαιωθεί προς είσπραξη σαν δημόσιο έσοδο στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή το  αρμόδιο Τελωνείο (βεβαίωση εν στενή εννοία). Ο κανόνας δεν αλλοιώνεται από την τυχόν βραδεία τοιαύτη βεβαίωση.    
2.     Η χρηματική απαίτηση του Δημοσίου μαζί με συμβεβαιούμενα πρόστιμα, παραγράφεται μετά από μία πενταετία από τη λήξη του Οικονομικού Έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε εν στενή εννοία και κατέστη ληξιπρόθεσμη.
3.     Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου που
·       Απορρέει από σύμβαση που έχει καταρτίσει, περιλαμβανομένης και της συμβάσεως εκείνης που βασίζεται σε πρακτικό του Ν.Σ.Κ για εξωπτωχευτική ρύθμιση του τρόπου καταβολής των πτωχευτικών χρεών προς το Δημόσιο, η οποία εξομοιώνεται πλήρως με μεταπτωχευτική έννομη σχέση του πτωχού,
·       Απορρέει από τελεσίδικη απόφαση (αναγνωριστική ή καταψηφιστική) οποιουδήποτε δικαστηρίου,
·       Γεννήθηκε συνεπεία άπιστης διαχείρισης,
·       Απορρέει από διάταξη τελευταίας βούλησης,
·       Αφορά σε περιοδικές παροχές,
·       Γεννήθηκε από καταλογισμό που έγινε από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή,
·       Γεννήθηκε από αυτοτελή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από διοικητικές αρχές,
·       Αφορά σε απόδοση παρακρατηθέντων ή για λογαριασμό αυτού εισπραχθέντων φόρων, τελών και δικαιωμάτων,
·       Απορρέει από κατάπτωση εγγυήσεων τρίτων, παραγράφεται μετά από μία εικοσαετία από τη λήξη του Οικονομικού Έτους μέσα στο οποίο έγινε η εν στενή εννοία βεβαίωση αυτής.

 Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου, που περιήλθε σε αυτό με οποιονδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε αιτία, υπόκειται στην προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις, ανάλογα με τον χρόνο παραγραφής αυτής, που δεν δύναται σε κάθε περίπτωση να συμπληρωθεί στο πρόσωπο του Δημοσίου, προ της παρόδου πέντε (5) ετών από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο έγινε η εν στενή εννοία βεβαίωση αυτής.
.Απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρους, δασμούς, τέλη και δικαιώματα, η είσπραξη των οποίων έχει ανατεθεί στα Τελωνεία εφόσον δεν έχουν βεβαιωθεί ή βεβαιώθηκαν ελλιπώς, παραγράφονται με από μία τριετία από την ημερομηνία γένεσης του απαιτητού της οφειλής.
Απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρους, δασμούς , τέλη, δικαιώματα που βεβαιώθηκαν στα τελωνεία, παραγράφονται     μετά από μία δεκαετία από τη λήξη του οικονομικού έτους, εντός του οποίου αυτές βεβαιώθηκαν κατά τις ειδικότερες διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας.


Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΕΝ.Φ.Ι.Α


Υποκείμενος ΕΝ.Φ.Ι.Α. α) Αυτός που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία, από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης. β) Αυτός που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία, από την ημερομηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα ή καταδικάζεται ο δικαιοπάροχος σε δήλωση βουλήσεως. γ) Ο υπερθεματιστής, από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης. δ) Ο κληρονόμος και ειδικότερα: • ο εκ διαθήκης κληρονόμος, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας έτους, • ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας έτους. ε) Όποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα σε ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, εφόσον ο θάνατος επήλθε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας έτους. Επίσης υποκείμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι: α) Αυτός που αποκτά δικαίωμα με προσύμφωνο αγοράς με τον όρο της αυτοσύμβασης, με εξαίρεση το εργολαβικό προσύμφωνο. β) Ο δικαιούχος ακινήτου από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον έχει παραλάβει το ακίνητο, ακόμα και πριν από τη σύνταξη οριστικού παραχωρητηρίου. γ) Ο κηδεμόνας για τα ακίνητα σχολάζουσας κληρονομιάς. δ) Ο εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονομίας για τα κληρονομιαία ακίνητα. ε) Ο μεσεγγυούχος ακινήτου. στ) Ο σύνδικος της πτώχευσης. ζ) Ο νομέας επίδικου ακινήτου. Αν το ακίνητο εκνικηθεί με τελεσίδικη απόφαση, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται. η) Ο εργολάβος, για το εργολαβικό του αντάλλαγμα εφόσον έχουν παρέλθει τέσσερα έτη από την ημερομηνία θεώρησης από την Ελληνική Αστυνομία της οικοδομικής άδειας για την έναρξη των εργασιών ή αυτό έχει εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τον εργολάβο, πριν την παρέλευση των τεσσάρων αυτών ετών. Μέχρι την υποχρέωση δήλωσης των ακινήτων από τον εργολάβο, το εργολαβικό αντάλλαγμα δηλώνεται από τον οικοπεδούχο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σημαντική αλλαγή ως προς τον υποκείμενο εργολάβο για το εργολαβικό του αντάλλαγμα σε σχέση με τα ισχύοντα από 1η Ιανουαρίου 2011 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013.Για τα έτη αυτά υποκείμενος, για το εργολαβικό του αντάλλαγμα, ήταν ο εργολάβος εφόσον είχαν παρέλθει τρία έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας. θ) Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεση του φορέα. Το ακίνητο για τις ανάγκες του ΕΝ.Φ.Ι.Α., θεωρείται ότι ανήκει στο φορολογούμενο κατά πλήρη κυριότητα. ι) Ο κάτοχος ακινήτου, πλην του Δημοσίου, που ανήκει στην ΕΤΑΔ Α.Ε. και στην Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε., με τη συναίνεση των ως άνω εταιρειών και ανεξάρτητα του τρόπου περιέλευσης σε αυτόν η κατοχή του ακινήτου. Το ακίνητο για τις ανάγκες του ΕΝ.Φ.Ι.Α., θεωρείται ότι ανήκει στο φορολογούμενο κατά πλήρη κυριότητα. ια) Ο Ο.Τ.Α. για ακίνητο που δεσμεύει για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον έχει εκδοθεί αποζημίωση γι’ αυτό, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή σχετικής αποζημίωσης.

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Προϋποθέσεις αναγνώρισης δαπάνης


1.Τήρηση βιβλίων ΚΦΑΣ η ΚΒΣ από τα οποία εξάγεται λογιστικό αποτέλεσμα
2.Η δαπάνη να προβλέπεται από διάταξη Νόμου
3.Η δαπάνη να στηρίζεται σε δικαιολογητικά
4.Η δαπάνη να είναι αθροιστικά πραγματική, να αφορά την επιχείρηση, να μην είναι εικονική ή πλασματική
5.Η δαπάνη να είναι καταχωρημένη στα βιβλία της επιχείρησης
6.Η δαπάνη να είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη
7.Η δαπάνη να έχει σκοπό την απόκτηση εισοδήματος και όχι κεφαλαίου
8.Η δαπάνη να είναι δεδουλευμένη
9.Η δαπάνη να συμβάλει στην απόκτηση φορολογητέου εισοδήματος

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΔΟΣΕΙΣ(Ν.4305/2014)

Σύμφωνα με την απόφαση, η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 51 «Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση» του ν. 4305/2014 υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ./ Τελωνείο/Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, ο οποίος εξετάζει την αίτηση και τις προϋποθέσεις υπαγωγής.

Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (Τράπεζες κλπ) με την χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής ή στην κατά περίπτωση υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης..Η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, οι δε επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Η καταβολή της οφειλής δύναται να πραγματοποιείται μέσω πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης.

Υποχρεωτικά υπάγεται στη ρύθμιση το σύνολο των βεβαιωμένων έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 και ληξιπρόθεσμων και μόνον έως 1 Οκτωβρίου , που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών.

Μετά από επιλογή του οφειλέτη μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου αναστολή κατά κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται. Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής χρεών.

Δεν υπάγονται οφειλές που δεν δύνανται να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βλ (ΦΠΑ από έλεγχο). Ομοίως δεν υπάγονται οφειλές η αποπληρωμή των οποίων έχει ρυθμιστεί από συμφωνία που επικυρώθηκε με δικαστική απόφαση κατ΄άρθρα 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα, 44 ν. 1892/90 ή άλλες διατάξεις, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη συμφωνία.

Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και για τις ως άνω οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής. Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων της ρύθμισης μετά την καταβολή της πρώτης δόσης αυτής. Η υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή δεν μπορεί να ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.

Προϋποθέσεις υπαγωγής

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει ο οφειλέτης να έχει υποβάλει τις προβλεπόμενες από τον νόμο φορολογικές δηλώσεις, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης. Εφόσον κατά τη διενέργεια των αυτοματοποιημένων ελέγχων από την ηλεκτρονική εφαρμογή προκύψει εκκρεμότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, αυτή πρέπει πρώτα να τακτοποιηθεί και στη συνέχεια ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει αίτηση υπαγωγής. Για την υπαγωγή σε αριθμό δόσεων άνω των 72 έως και 100, το ποσό της συνολικά ρυθμιζόμενης βασικής οφειλής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000.

Οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση «τελευταίας ευκαιρίας» και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής τυγχάνουν αναδρομικά των εκπτώσεων και των πρόσθετων ευεργετημάτων του ν. 4305/2014. Ειδικότερα για τους οφειλέτες που επιλέξουν να υπαγάγουν την εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή τους στη ρύθμιση του ν. 4305/2014, οι ανωτέρω εκπτώσεις δύνανται να χορηγηθούν μετά την καταβολή της πρώτης δόσης αυτής. Για όσους οφειλέτες δεν επιλέξουν με σχετική αίτηση και έως την 31η Μαρτίου 2015 την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του ν.4305/2014 ή την διατήρηση της ρύθμισης του ν. 4152/2013, θεωρείται ότι έχουν επιλέξει τη διατήρηση της ρύθμισης του ν. 4152/2013 με τα σχετικά ευεργετήματα του ν. 4305/2014. Αίτηση για διατήρηση της ρύθμισης του ν. 4152/2013 υποβάλλεται άπαξ έως τις 31.03.2015.

Οι απαλλαγές διενεργούνται για τις οφειλές που είναι βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Ελεγκτικά Κέντρα, επί των εξοφλημένων δόσεων ρύθμισης, με Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), το οποίο συντάσσεται από τον αρμόδιο για τη χορήγηση της ρύθμισης «τελευταίας ευκαιρίας» Προϊστάμενο, ο οποίος ελέγχει και την τήρηση των όρων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4152/13 και της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1111/2013, λαμβάνοντας υπόψη το προτεινόμενο προς επιστροφή ποσό από την ηλεκτρονική εφαρμογή.

Το ΑΦΕΚ εκκαθαρίζεται και εξοφλείται από το τμήμα Εσόδων της υπηρεσίας όπου είναι βεβαιωμένη η οφειλή, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο του ν. 4305/2014. Το συνολικό επιστρεφόμενο ποσό πιστώνεται κατά προτεραιότητα στις δόσεις της ρύθμισης.

Για τις οφειλές που είναι βεβαιωμένες στα Τελωνεία με την έκδοση απόφασης απαλλαγής προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής και στην περίπτωση που προκύψει υπόλοιπο προς επιστροφή ποσό θα διενεργείται με τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Απώλεια της ρύθμισης

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης δεν είναι φορολογικά ενήμερος από την ημερομηνία υπαγωγής και καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης ή δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της ρύθμισης ή δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες ή έχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Γενικώς, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων του 4305/2014 και της παρούσας απόφασης, η ρύθμιση απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης.

Στην απόφαση ξεκαθαρίζεται πως σε έκτακτες περιπτώσεις που για την οποιαδήποτε αιτία δεν εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα των Δ.Ο.Υ.οι σχετικές πληρωμές, ο αιτών οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.το σχετικό παραστατικό πληρωμής, για την αξιολόγηση του αιτήματος αποδεικτικού ενημερότητας.

Κατά την ημερομηνία της αίτησης υπολογίζονται οι απαλλαγές του ν. 4305/2014. Από την ίδια ημερομηνία υπολογίζεται τόκος που ανέρχεται σε 4.56% ετησίως και επιβαρύνει τις υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές. Από την υπαγωγή στη ρύθμιση και ενόσω αυτή διαρκεί, οι οφειλές δεν επιβαρύνονται με τις κατά ΚΕΔΕ και κατά ΚΦΔ προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής. Το ελάχιστο συνολικό ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ.

Δυνατότητα αλλαγής προγράμματος ρύθμισης

Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, ή σε περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της οφειλής με οποιοδήποτε τρόπο, ο οφειλέτης θα τύχει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης, που τελικά διαμορφώνεται.

Ο οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών του ν. 4305/2014 δύναται να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης της ίδιας περίπτωσης με διαφορετικό αριθμό δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής για το εναπομείναν ποσό σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης. Ο συνολικός αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εβδομήντα 72 ή τις 100 κατά περίπτωση, υπολογιζόμενος από την πρώτη δόση του αρχικού προγράμματος ρύθμισης.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης την απόφασης αυτής και μέχρι την 31η Μαρτίου 2015, δεν επιτρέπεται η χορήγηση ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις του ν. 4152/2013 για τους οφειλέτες
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 4305/2014. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, η αίτηση χορήγησης ρυθμίσεων υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4152/2013 δεν δύναται να υποβληθεί ηλεκτρονικά.

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

Μονοκατοικίες χωρίς σύσταση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας στο Ε9


Στα «κτίσματα επί οικοπέδου χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές ανά όροφο, και η επιφάνεια του οικοπέδου αναγράφεται στην ίδια γραμμή με το ισόγειο. Αν όμως στο ισόγειο υπάρχουν κτίσματα
διαφορετικής κατηγορίας αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές και σε μια μόνο από αυτές τα στοιχεία του οικοπέδου».Τα κτίσματα θα αναγραφούν σε ξεχωριστή γραμμή και σε μία από αυτές θα αναγραφούν και τα στοιχεία του οικοπέδου, όπως και το σύνολο των τ.μ. των κτισμάτων,  τα στοιχεία του οικοπέδου ανά ιδιοκτήτη αναγράφονται σε μία μόνο γραμμή,εφόσον έχει περισσότερες από μία ιδιοκτησίες.
Επιπλέον δεδομένου ότι επί του οικοπέδου και κατεπέκταση επί των κτισμάτων ο φορολογούμενος διαθέτει διαφορετικά εμπράγματα δικαιώματα (επικαρπία, ψιλή κυριότητα), θα πρέπει επίσης να αναγραφεί σε διαφορετική γραμμή το κάθε εμπράγματο δικαίωμα.

Αποθήκευση αγαθών


Η διακίνηση αγαθών για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. πώληση, φύλαξη, επισκευή, δωρεάν παραχώρηση, κάλυψη εγγύησης κ.λπ.) θα πρέπει να πραγματοποιείται με την έκδοση του σχετικού δελτίου αποστολής (παρ. 1, τουάρθρου 5, του ΚΦΑΣ). Επί του στοιχείου αυτού θα αναγράφεται και ο λόγος της μεταφοράς και μετακίνησης των εν λόγω αγαθών. Στην περίπτωση διακίνησης αγαθών με σκοπό τη φύλαξή τους σε εγκαταστάσεις τρίτων (όπως λ.χ. υποψήφιων πελατών ή άλλης επιχείρησης) αρκεί, εκτός των άλλων, η αναγραφή της διεύθυνσης της αποθήκης ή της εγκατάστασης ως «προορισμός» της αποστολής των αγαθών,καθώς και η συμπλήρωση των στοιχείων του ιδιοκτήτη ή μισθωτή του ανωτέρου χώρου ως στοιχεία
«συμβαλλόμενου».

Τετάρτη, 15 Οκτωβρίου 2014

Τεκμαρτό Μίσθωμα Ακινήτου (Επαγγελματικής στέγης ή μη)


Σύμφωνα με την παρ. 1, του άρθρου 20 του ΚΦΕ (Ν. 2238/94), στο εισόδημα από ακίνητα, περιλαμβάνεται και
αυτό που προκύπτει κάθε οικονομικό έτος, από την εκμίσθωση ή έμμεσα από την ιδιοκατοίκηση ιδιοχρησιμοποίηση ή ακόμη από την παραχώρηση της χρήσης σε τρίτο χωρίς αντάλλαγμα, μιας ήπερισσότερων οικοδομών. Το εισόδημα αυτό αποκτάται από κάθε πρόσωπο στο οποίο έχει νόμιμα μεταβιβασθεί με οριστικό συμβόλαιο ή έχει αποκτηθεί με δικαστική απόφαση ή λόγω χρησικτησίας, το δικαίωμα πλήρους κυριότητας ή νομής ή επικαρπίας ή οίκησης, κατά περίπτωση. Συνεπώς, ο νομοθέτης εκτιμά ότι η παραχώρηση ενός ακινήτου, από τον κύριο ή επικαρπωτή, προς άλλο πρόσωπο χωρίς αντάλλαγμα
(δηλαδή, χωρίς μίσθωμα), προσδιορίζει εισόδημα για αυτόν (δηλαδή τον ιδιοκτήτη, κύριο ή επικαρπωτή).
Εξαιρέσεις, κατά ρητή διατύπωση στον νόμο (παρ. 2, άρθρο 6, ΚΦΕ) και απαλλαγή από τον φόρο, έχουμε στις παρακάτω περιπτώσεις:
1.Στην περίπτωση που το τεκμαρτό εισόδημα προκύπτει από την παραχώρηση της χρήσης ακινήτων, από τον κύριο ή επικαρπωτή αυτών, στο Ελληνικό Δημόσιο ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, χωρίς
αντάλλαγμα.
2.Στις περιπτώσεις τεκμαρτού εισοδήματος από ιδιοκατοίκηση. (Προσοχή! Η απαλλαγή αυτή δεν σχετίζεται με την αντικειμενική δαπάνη-τεκμήριο διαβίωσης-που προκύπτει από την χρήση, με οποιονδήποτε τρόπο,κατοικίας. Η ως άνω προσδιοριζόμενη αντικειμενική δαπάνη, δεν θεωρείται εισόδημα, στον βαθμό πουκαλύπτεται από πραγματικά εισοδήματα του φορολογούμενου, ή από επίκληση εισοδημάτων προηγουμένων
ετών-ανάλωση κεφαλαίου-).
3.Στις περιπτώσεις που το τεκμαρτό εισόδημα προκύπτει από τη δωρεάν παραχώρηση της χρήσης κατοικίας εμβαδού μέχρι 200 τετραγωνικών μέτρων, από τον γονέα που έχει την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τα παιδιά του, ή από τα παιδιά που έχουν την κυριότητα ή την επικαρπία αυτής προς τους γονείς τους,
προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία.
Περαιτέρω, πρέπει να διευκρινισθεί ότι, ως προς το εισόδημα από ακίνητα, φορολογείται μεν το καθαρό, το οποίο προκύπτει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 23 του ΚΦΕ, αλλά πρέπει πάντα να προσδιορίζεταιτο ακαθάριστο εισόδημα, το οποίο εγγράφεται στους οικείους κωδικούς του πίνακα 4Ε του εντύπου Ε1(φορολογική δήλωση). Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 22 του ΚΦΕ, σε περίπτωση που το ακίνητο (οικοδομή) χρησιμοποιήθηκε με άλλον τρόπο από τον ιδιοκτήτη ή τον επικαρπωτή, ή με τη συγκατάθεση αυτού κατοικήθηκε ή χρησιμοποιήθηκε από τρίτο πρόσωπο, χωρίς αντάλλαγμα, το ακαθάριστο εισόδημα βρίσκεται ύστερα από τη σύγκριση του ακινήτου με άλλα (συγκρίνονται τα χαρακτηριστικά του ακινήτου, η θέση του, η
παλαιότητα κ.λπ.), τα οποία εκμισθώνονται την ίδια περίοδο, στην ίδια περιοχή. Ωστόσο, όπως ρητά αναφέρεται στον νόμο (παρ. 3, άρθρο 22, ΚΦΕ), το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα που καθορίζεται με τον ως άνω συγκριτικό τρόπο, δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το 5%, ούτε μικρότερο από το 3,5% της αξίας τουακινήτου. Η αξία αυτή του ακινήτου προσδιορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 41 του Ν. 1249/1982 (δηλαδή, αντικειμενικός προσδιορισμός, βάσει τιμής ζώνης, περιοχής, παλαιότητας και λοιπών παραμέτρων
που χρησιμοποιούνται στα φύλλα υπολογισμού της αντικειμενικής αξίας. Βλέπε και το άρθρο 8 του ΠΔ34/1995, περί Εμπορικών Μισθώσεων, «αξία μισθίου»). Ειδικά, για τις περιοχές που δεν ισχύει το αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων, το ετήσιο ακαθάριστο εισόδημα δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το 4% της πραγματικής αξίας του ακινήτου, κατά το χρόνο της φορολογίας. Το ζήτημα της πραγματικής αξίας του ακινήτου ελέγχεται κατά περίπτωση.

Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας


Συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις για τη Δήλωση Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας


1.Πότε υπάρχει υποχρέωση υποβολής;

Οι εκμισθωτές – υπεκμισθωτές ακίνητης περιουσίας, και όσοι προβαίνουν σε παραχώρηση χρήσης γης και ακινήτου (δωρεάν παραχώρηση ή με αντάλλαγμα σε είδος) υποχρεούνται να δηλώνουν με ηλεκτρονικό τρόπο, όλα τα πληροφοριακά στοιχεία των αρχικών ή τροποποιητικών μισθώσεων ή της παραχώρησης της χρήσης, ανεξάρτητα αν πρόκειται για γραπτή ή προφορική συμφωνία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης όσοι παραχωρούν δωρεάν κατοικία μέχρι 200 τ.μ προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες.

2. Για ποιες μισθώσεις υπάρχει υποχρέωση υποβολής;

α) για αστικές μισθώσεις (κατοικίας)
β) για επαγγελματικές/εμπορικές
γ) για τουριστικές βραχυπρόθεσμες (διάρκεια μικρότερη του έτους)
δ) για αγροτικές/γεωργικές
ε) για παραχώρηση χρήσης (δωρεάν ή σε είδος)


3. Σε ποιες περιπτώσεις υποβάλλεται δήλωση μίσθωσης;

Υπάρχει υποχρέωση υποβολής για:

α) Αρχικές μισθώσεις ή υπεκμισθώσεις ή παραχωρήσεις χρήσεων γης ή ακινήτου.
β) Τροποποιήσεις μισθώσεων ή υπεκμισθώσεων ή παραχωρήσεων χρήσεων γης ή ακινήτου.


4. Ποιος έχει υποχρέωση υποβολής;

Ο εκμισθωτής ή υπεκμισθωτής ή ο παρέχων τη χρήση του ακινήτου ή της γης και σε περίπτωση περισσοτέρων, κάθε ένας έχει αυτοτελή υποχρέωση.

5. Αν δεν έχει ΑΦΜ ο εκμισθωτής τι κάνουμε;

Πρέπει να ζητήσει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ να του χορηγηθεί ΑΦΜ. Χωρίς ΑΦΜ δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει στην καταχώρηση.

6. Αν δεν έχει ΑΦΜ ο μισθωτής τι κάνουμε;

Πρέπει να ζητήσει από την αρμόδια Δ.Ο.Υ να του χορηγηθεί ΑΦΜ. Χωρίς ΑΦΜ δεν είναι δυνατόν να προχωρήσει στην καταχώρηση.

Σε δύο μόνο περιπτώσεις επιτρέπεται να μην έχει ΑΦΜ ο μισθωτής:

• Αλλοδαπός μισθωτής: η περίπτωση αφορά μόνο βραχυχρόνιες μισθώσεις παραθεριστικών κατοικιών από αλλοδαπούς μισθωτές, οι οποίοι δεν έχουν υποχρέωση ΑΦΜ (τουριστικές μισθώσεις και για περίοδο όχι μεγαλύτερη του ενός έτους). Στην περίπτωση αυτή καταχωρούμε τον αριθμό διαβατηρίου, τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας και τη χώρα προέλευσης.
• Νομικά πρόσωπα υπό σύσταση: η περίπτωση αφορά μίσθωση στην οποία συμβάλλεται νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει λάβει ακόμη ΑΦΜ από την αρμόδια υπηρεσία (ΓΕΜΗ). Στη περίπτωση αυτή καταχωρούμε την επωνυμία του νομικού προσώπου και τον ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου. Στη συνέχεια όταν το Νομικό Πρόσωπο ολοκληρώσει τη διαδικασία έναρξης εργασιών και λάβει ΑΦΜ, ο εκμισθωτής πρέπει να επανέλθει στο taxisnet προκειμένου να καταχωρήσει νέα δήλωση μίσθωσης. Σε αυτήν τη νέα δήλωση θα καταχωρήσει τον ΑΦΜ, τα υπόλοιπα στοιχεία της μίσθωσης (όπως ακριβώς είχαν καταχωρηθεί στην αρχική δήλωση) αλλά πρέπει να επιλέξει ΚΑΙ το πεδίο «συνέχεια προηγούμενης μίσθωσης». Σε αυτό το πεδίο θα καταχωρήσει τον αριθμό καταχώρησης της αρχικής μίσθωσης.


7. Ποια είναι η διαδικασία της δήλωσης των πληροφοριακών στοιχείων της μίσθωσης;

Ο εκμισθωτής του ακινήτου εισέρχεται στο taxisnet με τους προσωπικούς του κωδικούς και επιλέγει «Δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας». Ακολούθως, με το πλήκτρο «επιλογή», μεταφερόμαστε στη φόρμα υποβολής, την οποία πρέπει να συμπληρώσουμε. Η φόρμα υποβολής μας προτείνει στο τέλος της σελίδας δύο επιλογές:
• Αποθήκευση στην περίπτωση που θέλουμε να αποθηκεύσουμε την εργασία μας. (Προσοχή, η επιλογή δεν οριστικοποιεί την υποβολή).
• Οριστικοποίηση. Με την επιλογή αυτή οριστικοποιείται (υποβάλλεται) η δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και διασφαλιζόμαστε ότι έχουμε εκπληρώσει την υποχρέωση μας.


8. Πως θα αποδεικνύεται η υποβολή;

Μετά την οριστικοποίηση της υποβολής, εκτυπώνεται σχετική απόδειξη υποβολής, η οποία αντικαθιστά την ειδική σφράγιση που πραγματοποιούσε η Δ.Ο.Υ.

9. Πως ενημερώνονται για την υποβολή οι ενδιαφερόμενοι;

Αφού ο εκμισθωτής ολοκληρώσει την υποβολή, το σύστημα θα στείλει, σε όλους τους υπόλοιπους συμβαλλόμενους (εκμισθωτές και μισθωτές), ηλεκτρονικό μήνυμα στο λογαριασμό που τηρούν στο taxisnet.

10. Ποιες ενέργειες πρέπει να κάνουν οι συμβαλλόμενοι μετά την ειδοποίηση τους;

Καταρχάς, πρέπει να εισέλθουν στο taxisnet με τους προσωπικούς τους κωδικούς και να ανατρέξουν στα μηνύματα τους ώστε να ενημερωθούν για τις μισθώσεις. Στη συνέχεια είτε για να επιβεβαιώσουν, είτε για να μην αποδεχτούν μια δήλωση μίσθωσης θα ανατρέξουν στην εφαρμογή «Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων» και θα επιλέξουν τις λίστες «Άλλες Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων όπου έχετε Ορισθεί ως Μισθωτής» ή «Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων όπου έχετε Ορισθεί ως Εκμισθωτής». Σε περίπτωση που αποδέχονται, θα κλικάρουν το πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΗ» και θα πατήσουν την «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Ή ΑΡΝΗΣΗΣ». Σε περίπτωση που διαφωνούν (για οποιοδήποτε λόγο) με τη δήλωση μίσθωσης που υπέβαλε ο εκμισθωτής, τότε δεν θα κλικάρουν το πεδίο «ΑΠΟΔΟΧΗ» (θα το αφήσουν δηλαδή κενό) και θα πατήσουν το πεδίο «ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Ή ΑΡΝΗΣΗΣ». Αυτή η ενέργεια λογίζεται σαν άρνηση αποδοχής. Προσοχή: η αποδοχή ή η άρνηση δεν αναιρείται.

11. Ποιος είναι ο χρόνος υποβολής;

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίηση της.

Παραδείγματα κατανόησης:
• Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 1 Απριλίου: το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.
• Ημερομηνία έναρξης μίσθωσης 30 Απριλίου : το ιδιωτικό συμφωνητικό πρέπει να υποβληθεί έως την 31η Μαΐου.


12. Πότε συνυποβάλλεται το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α);

Στην πρώτη περίοδο λειτουργίας της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων μισθώσεων το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α) είναι προαιρετικό. Αν πάντως για το ακίνητο που μισθώνεται έχει εκδοθεί Π.Ε.Α τότε μπορείτε να συμπληρώσετε τα πεδία στην ενότητα «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ».

13. Τι κάνουμε στην περίπτωση ανανέωσης (παράτασης) υπάρχουσας μίσθωσης;

Μετά την υποχρεωτική ηλεκτρονική υποβολή των μισθώσεων μέσω taxisnet, θα υπάρχουν πλέον 2 κατηγορίες μισθώσεων που μπορούν να ανανεωθούν (παραταθούν):

1. Η αρχική δήλωση (που τώρα ο εκμισθωτής θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί στο taxisnet (δηλαδή μετά την 1/1/2014)
2. Η αρχική δήλωση (που τώρα ο εκμισθωτής θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ (πριν την 1/1/2014):

Για κάθε μια περίπτωση υπάρχει διαφορετική διαδικασία της ανανέωσης (παράτασης):
1. Η αρχική δήλωση (που τώρα ο εκμισθωτής θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί στο taxisnet (δηλαδή μετά την 1/1/2014)
Σε αυτήν την περίπτωση η αρχική μίσθωση έχει καταχωρηθεί στο taxisnet και έχει λάβει αριθμό καταχώρησης. Η ανανέωση (παράταση) της μίσθωσης θα γίνει με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Η τροποποιητική δήλωση όμως μπορεί να αλλάξει μόνο δυο στοιχεία:
• τη διάρκεια της μίσθωσης
• το μίσθωμα
Σε τροποποίηση οποιουδήποτε άλλου στοιχείου της μίσθωσης (στοιχεία εκμισθωτών, μισθωτών, ακινήτου κλπ) δεν μπορούμε να υποβάλουμε τροποποιητική δήλωση, αλλά πρέπει να υποβάλουμε μια νέα δήλωση (εξαρχής).
Για την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης (που θα μεταβάλει τη διάρκεια ή το μίσθωμα) ο εκμισθωτής πρέπει να εισέλθει στο taxisnet, να επιλέξει την εφαρμογή «Πληροφοριακά Στοιχεία Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», να εντοπίσει στο μενού «Υποβληθείσες Δηλώσεις Πληροφοριακών Στοιχείων Μισθώσεων Ακίνητης Περιουσίας», τη συγκεκριμένη δήλωσή του και να επιλέξει την εισαγωγή τροποποιητικής δήλωσης μίσθωσης (να πατήσει δηλαδή τον πράσινο σταυρό που βρίσκεται στην συγκεκριμένη γραμμή της δήλωσης)
Η δήλωση που θα «ανοίξει» θα έχει συμπληρωμένα όλα τα πεδία εκτός της διάρκειας, του μισθώματος και της ημερομηνίας υποβολής, τα οποία μπορεί ο χρήστης να μεταβάλει.
2. Η αρχική δήλωση (που τώρα ο εκμισθωτής θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ (πριν την 1/1/2014):
Υπάρχουν δυο δυνατότητες (επιλογές) για να ανανεώσουμε (παρατείνουμε) μια μίσθωση που έχει υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ
2.Α. Με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης
2.Β. Με υποβολή νέας δήλωσης και επιλογή του πεδίου «Η μίσθωση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης»
Αυτές οι δυο επιλογές έχουν το ίδιο τελικό αποτέλεσμα, την ανανέωση δηλαδή της μίσθωσης. Η Α’ επιλογή όμως (με υποβολής τροποποιητικής δήλωσης), διασφαλίζει με καλύτερο τρόπο τα στοιχεία της μίσθωσης και τη συνέχεια της και για αυτό το λόγο την συνιστούμε. Παρακάτω παραθέτουμε τις ενέργειες που πρέπει να γίνουν για οποιαδήποτε επιλογή επιλέξει ο χρήστης της εφαρμογής:
2.Α. Με υποβολή τροποποιητικής δήλωσης
Για να υποβληθεί τροποποιητική δήλωση, ο εκμισθωτής πρέπει πρώτα να καταχωρήσει τα στοιχεία του αρχικού μισθωτήριου (που είχε υποβληθεί σε Δ.Ο.Υ) στην ηλεκτρονική φόρμα της εφαρμογή του taxisnet. Οι ημερομηνίες (ημερομηνία σύνταξης συμφωνητικού, οι ημερομηνίες έναρξης και η λήξης της μίσθωσης) καθώς και τα λοιπά στοιχεία της μίσθωσης θα πρέπει να είναι τα ίδια όπως ακριβώς και στο συμφωνητικό της μίσθωσης που κατατέθηκε στη Δ.Ο.Υ. Σε περίπτωση που στο αρχικό μισθωτήριο έχουν επέλθει τροποποιήσεις (με μεταγενέστερα συμφωνητικά μίσθωσης), αποτυπώστε την εικόνα της μίσθωσης όπως είναι σήμερα. Συμπεριλάβετε δηλαδή και τις τροποποιήσεις. Αν πχ το αρχικό μισθωτήριο είχε γίνει μόνο για χρήση κατοικίας και με μεταγενέστερο συμφωνητικό επιτράπηκε και η επαγγελματική στέγη, τότε επιλέξτε και τα δυο είδη μίσθωσης:


Αφού ολοκληρωθεί η καταχώρηση αυτής της δήλωσης πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης και πάρει αριθμό καταχώρησης στο taxisnet, στη συνέχεια για να καταχωρήσει ο εκμισθωτής την ανανέωση (παράταση) της μίσθωσης θα ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία όπως περιγράφηκε στην παράγραφο 1. «Η αρχική δήλωση (που τώρα ο εκμισθωτής θέλει να ανανεώσει) έχει υποβληθεί στο taxisnet (δηλαδή μετά την 1/1/2014)»
2.Β. Με υποβολή νέας δήλωσης και επιλογή του πεδίου «Η μίσθωση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης»
Σε αυτήν την περίπτωση καταχωρούμε μια νέα δήλωση (εξαρχής), όπου συμπληρώνουμε όλα τα πεδία της μίσθωσης, αποτυπώνοντας την πραγματική εικόνα της μίσθωσης όπως ισχύει. Επιπλέον όμως επιλέγουμε και το πεδίο «Η μίσθωση αποτελεί συνέχεια προηγούμενης».
Σε αυτά τα πεδία συμπληρώνουμε τα στοιχεία του αρχικού μισθωτηρίου δηλαδή καταχωρούμε τα «Α.Π. αρχικής δήλωσης», «Ημερομηνία υποβολής αρχικής δήλωσης» και «ΔΟΥ υποβολής αρχικού μισθωτηρίου». Με αυτόν τον τρόπο όταν θα οριστικοποιήσουμε την υποβολή θα έχουμε προβεί σε ανανέωση (παράταση) μιας υπάρχουσας μίσθωσης που είχε κατατεθεί σε Δ.Ο.Υ και θα έχουμε ενημερώσει και την ηλεκτρονική εφαρμογή του taxisnet.


14. Τι κάνουμε στην περίπτωση Λύσης υπάρχουσας μίσθωσης;

Δεν χρειάζεται να προβούμε σε οποιαδήποτε ενέργεια.

15. Τι κάνουμε στην περίπτωση λάθους της καταχώρησης;

Στην περίπτωση αυτή κάνουμε νέα υποβολή δήλωσης μίσθωσης και στις «Σημειώσεις» προσδιορίζουμε τα λάθη της αρχικής καταχώρησης και τον αριθμό που έλαβε η αρχική καταχώρηση. Οι «σημειώσεις» που καταχωρεί ο χρήστης εμφανίζονται και στην απόδειξη υποβολής.

16. Τι κάνουμε στην περίπτωση που υπάρχουν ειδικοί όροι μίσθωσης;

Ως ειδικοί όροι νοούνται περιορισμοί στη χρήση του ακινήτου, απαγορεύσεις υπεκμισθώσεων κλπ.
Συνήθεις περιπτώσεις τέτοιων ειδικών όρων είναι η απαγόρευση της υπομίσθωσης, η απαγόρευση της παραχώρηση χρήσης ή η παραχώρηση άδειας στον μισθωτή να συστήνει Νομικά Πρόσωπα στα οποία θα συμμετέχει και ο ίδιος, ή την πρόσληψη συνεταίρου, κλπ. Στη φόρμα υποβολής έχουμε ενσωματώσει τους παραπάνω ειδικούς όρους (ακριβώς επειδή αποτελούν συνήθεις περιπτώσεις). Με την επιλογή τους, αυτοί οι ειδικοί όροι εμφανίζονται στην απόδειξη υποβολής. Προτείνουμε όμως τους ειδικούς όρους να τους καταχωρείτε στις «σημειώσεις», ώστε οι πληροφορίες των ειδικών όρων να είναι πιο ακριβείς. Αν στο συμφωνητικό προβλέπονται και άλλοι ειδικοί όροι μίσθωσης, τότε στο πεδίο <<Σημειώσεις>> περιγράφουμε τους ειδικούς όρους ώστε να εμφανιστούν στην απόδειξη υποβολής που θα εκτυπωθεί στο τέλος της διαδικασίας


17. Είναι υποχρεωτική η καταχώρηση του ΑΤΑΚ;

Η καταχώρηση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου είναι προαιρετική και αφορά όσα ακίνητα έχουν λάβει τέτοιο αριθμό. Με την πληκτρολόγηση του, εμφανίζονται αυτόματα τα στοιχεία του ακινήτου, όπως έχουν δηλωθεί στις δηλώσεις Ε9. Συνιστούμε τη πληκτρολόγηση του ΑΤΑΚ, για τον ακριβή εντοπισμό του ακινήτου που μισθώνετε.

18.Αν το ακίνητο μου δεν υπάγεται στις κατηγορίες ακινήτων τι κάνω;

Οι κατηγορίες των ακινήτων κατά βάση είναι οι κατηγορίες που χρησιμοποιούμε στο έντυπο Ε9. Κατά συνέπεια θα χρησιμοποιήσετε την ίδια κατηγορία που δηλώσατε με τις δηλώσεις Ε9 που έχετε υποβάλει. Στην περίπτωση που δεν εντάσσεται σε αυτές, επιλέγετε «άλλο είδος» και στο πεδίο «περιγραφή» περιγράφετε την ιδιοκτησία σας.

19. Πότε συμπληρώνω τον αριθμό παροχής ΔΕΗ

Εάν επιλέξω ότι «το ακίνητο ηλεκτροδοτείται», έχω υποχρέωση να καταχωρήσω το αριθμό παροχής της Δ.Ε.Η και ειδικότερα τα 9 πρώτα ψηφία. Σε περίπτωση ύπαρξης περισσότερων παροχών, επιλέγω τη κυριότερη παροχή.

20. Πως επιλέγω είδος μίσθωσης;

Έχω τη δυνατότητα να επιλέξω περισσότερα του ενός είδη μίσθωσης, εφόσον η συμφωνημένη μίσθωση περιλαμβάνει διαφορετικές περιπτώσεις. Τα ορισθέντα είδη μίσθωσης είναι τα εξής:
• Αστική(κατοικίας). Πρόκειται για μη εμπορική/επαγγελματική μίσθωση ακινήτων για χρήση κατοικίας, αποθήκης, χώρου στάθμευσης κλπ.
• Επαγγελματική/εμπορική. Πρόκειται για μίσθωση ακινήτων, τα οποία προορίζονται για επαγγελματική χρήση, δηλαδή άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας.
• Αγροτική/Γεωργική. Πρόκειται για μίσθωση αγροτικών ακινήτων και αφορούν αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
• Τουριστική (βραχυπρόθεσμη). Πρόκειται για βραχυχρόνια μίσθωση παραθεριστικών κατοικιών, για τουριστικούς λόγους από αλλοδαπούς μισθωτές, μη μονίμους κατοίκους Ελλάδας χωρίς ΑΦΜ.
• Παραχώρηση χρήσης. Πρόκειται είτε για δωρεάν παραχώρηση ακινήτων είτε για παραχώρηση χρήσης ακινήτου με αντάλλαγμα σε είδος.
• Άλλο είδος. Γενικότερη πρόβλεψη, για μισθώσεις που δεν καλύπτονται από τα ανωτέρω. Στη περίπτωση αυτή πρέπει να προσδιορίσουμε το είδος της μίσθωσης στο πεδίο «περιγραφή»


21. Τι κάνω στην περίπτωση υπεκμίσθωσης;

Στην περίπτωση υπεκμίσθωσης, επιλέγετε το αντίστοιχο πεδίο και καταχωρείτε τον αριθμό πρωτοκόλλου και την ημερομηνία που έλαβε το αρχικό ιδιωτικό συμφωνητικό, από το οποίο αποκτάτε το δικαίωμα να υπεκμισθώσετε ακίνητο τρίτου.

22. Πως μπορώ να εκτυπώσω απόδειξη υπόβολης;

Με τη χρήση των προσωπικών σας κωδικών, μπορείτε ανά πάσα στιγμή, μέσα από τον ιστότοπο της Γ.Γ.Π.Σ www.gsis.gr/  να δείτε τα ιδιωτικά συμφωνητικά που έχετε υποβάλει, καθώς και να εκτυπώσετε το σχετικό αποδεικτικό.

23. Τι κάνω στην περίπτωση που μισθωτής είναι Νομικό Πρόσωπο υπό σύσταση και δεν έχει λάβει ακόμα ΑΦΜ;

Στην περίπτωση που συμβάλλεται ως μισθωτής νομικό πρόσωπο το οποίο δεν έχει λάβει ακόμη ΑΦΜ από την αρμόδια υπηρεσία (ΓΕΜΗ), ο εκμισθωτής καταχωρεί την επωνυμία του νομικού προσώπου και τον ΑΦΜ του νόμιμου εκπροσώπου. Στη συνέχεια όταν το Νομικό Πρόσωπο ολοκληρώσει τη διαδικασία έναρξης εργασιών και λάβει ΑΦΜ, ο εκμισθωτής πρέπει να επανέλθει στο taxisnet προκειμένου να καταχωρήσει νέα δήλωση μίσθωσης. Σε αυτήν τη νέα δήλωση θα καταχωρήσει τον ΑΦΜ του Νομικού Προσώπου, τα υπόλοιπα στοιχεία της μίσθωσης (όπως ακριβώς είχαν καταχωρηθεί στην αρχική δήλωση) αλλά πρέπει να επιλέξει ΚΑΙ το πεδίο «συνέχεια προηγούμενης μίσθωσης». Σε αυτό το πεδίο θα καταχωρήσει τον αριθμό καταχώρησης της αρχικής μίσθωσης.