Πέμπτη, 24 Ιανουαρίου 2013

Η ΚΛΙΜΑΚΑ ΤΟΥ ΦΑΠ 2012ΦΟΡΟΣ ΑΚΙΝΗΤΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ


Με πρόστιμο από 117 έως 1.170 ευρώ κινδυνεύουν τα νομικά πρόσωπα που θα ξεχάσουν να υποβάλουν τη δήλωση Φόρου Ακίνητης Περιουσίας, ακόμη και στις περιπτώσεις που δεν προκύπτει ποσό φόρου για καταβολή.
Αντιμέτωπα με το ΦΑΠ έρχονται όλα τα φυσικά και νομικά πρόσωπα, ανεξάρτητα από την ιθαγένεια, κατοικία ή την έδρα τους, που έχουν την 1η Ιανουαρίου το δικαίωμα της πλήρους ή ψιλής κυριότητας ή επικαρπίας επί ακινήτων, καθώς και το δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης θέσεων στάθμευσης, βοηθητικών χώρων και κολυμβητικών δεξαμενών που βρίσκονται σε κοινόκτητο τμήμα υπογείου, πιλοτής, δώματος ή ακάλυπτου χώρου οικοδομής των ακινήτων αυτών.
Για τα φυσικά πρόσωπα ο φόρος που αναλογεί, σύμφωνα με το ειδικό εγχειρίδιο που εξέδωσε η ΓΓΠΣ και στο οποίο δίνονται απαντήσεις σε θέματα κεφαλαίου, καταβάλλεται σε τρεις ίσες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου και η καθεμία από τις επόμενες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του τρίτου και πέμπτου μήνα αντίστοιχα από τη βεβαίωση του τέλους.
Αν ο φόρος βεβαιώνεται τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο, τότε καταβάλλεται σε δύο ίσες δόσεις και αν βεβαιώνεται το μήνα Οκτώβριο και έπειτα καταβάλλεται εφάπαξ.
Οφειλόμενο ποσό
Αν το συνολικό ποσό της οφειλής είναι μέχρι 250 ευρώ αθροιστικά λαμβανόμενο για όλους τους υπόχρεους τούτο θα καταβληθεί μέχρι την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα του επόμενου μήνα από τη βεβαίωση του φόρου.
Από την άλλη πλευρά για τα νομικά πρόσωπα ο φόρος που αναλογεί καταβάλλεται σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις, από τις οποίες η πρώτη με την υποβολή της εμπρόθεσμης δήλωσης, οι δε υπόλοιπες την τελευταία εργάσιμη για τις δημόσιες υπηρεσίες ημέρα των διμήνων που ακολουθούν.
Επισημαίνεται ότι η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας των νομικών προσώπων φορολογείται με συντελεστή 6%, ενώ τα ιδιοχρησιμοποιούμενα για την παραγωγή ή την άσκηση εμπορικής δραστηριότητας, κτίσματα των νομικών προσώπων φορολογούνται με συντελεστή 1%.
Επίσης τα νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα που επιδιώκουν σκοπούς κοινωφελείς, θρησκευτικούς, φιλανθρωπικούς και εκπαιδευτικούς φορολογούνται με συντελεστή 3%, ενώ τα ιδιοχρησιμοποιούμενα των νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορολογούνται με συντελεστή 1%.
Πάντως, εκτός από το ανωτέρω αυτοτελές πρόστιμο, όσοι δεν ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους θα πρέπει να γνωρίζουν τα εξής:
* Οταν η δήλωση υποβληθεί εκπρόθεσμα, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 1% επί του φόρου που οφείλεται για κάθε μήνα καθυστέρησης και μέχρι 60%.
* Οταν υποβληθεί ανακριβής δήλωση, επιβάλλεται στον υπόχρεο πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος για κάθε μήνα καθυστέρησης και μέχρι 100%.
* Οταν δεν υποβληθεί καθόλου δήλωση, επιβάλλεται πρόσθετος φόρος που ορίζεται σε ποσοστό 2,5% επί του φόρου την πληρωμή του οποίου θα απέφευγε ο υπόχρεος λόγω μη υποβολής της δήλωσης για κάθε μήνα καθυστέρησης και μέχρι 100%.
Οι υπόχρεοι που επιθυμούν να προχωρήσουν σε κάποια μεταβίβαση θα πρέπει να γνωρίζουν ότι οι συντελεστές για τον υπολογισμό του ΦΜΑ από το 2010 (νόμος 3842) είναι 8% για το μέχρι 20.000 ευρώ τμήμα της φορολογητέας αξίας και 10% για το άνω του ποσού αυτού τμήμα της, ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη πυροσβεστικής υπηρεσίας στην περιοχή.
Η μεταβίβαση
Στο ποσό του κύριου φόρου επιβάλλεται και φόρος υπέρ δήμων και κοινοτήτων 3%.
Ο ΦΜΑ που προκύπτει πάντως μειώνεται στο μισό ή στο ένα τέταρτο ανάλογα με τη νομική μορφή της πραγματοποιούμενης μεταβίβασης ή την ιδιότητα των συμβαλλόμενων προσώπων.
Οι κυριότερες κατηγορίες είναι οι ακόλουθες:
α) ΦΜΑ μειωμένος στο τέταρτο.
Οι περιπτώσεις που ο ΦΜΑ μειώνεται στο τέταρτο είναι η αυτούσια διανομή ακινήτων μεταξύ των συγκυρίων, η διάλυση Ο.Ε., Ε.Ε. και Ε.Π.Ε. και η μεταβίβαση των ακινήτων της εταιρείας στους εταίρους της κατά το λόγο της εταιρικής τους μερίδας, καθώς και η απόληψη ακινήτων της εταιρείας από εταίρους που αποχωρούν απ' αυτή.
β) ΦΜΑ μειωμένος στο μισό.
Οι περιπτώσεις που ο ΦΜΑ μειώνεται στο μισό είναι η ανταλλαγή ακινήτων ίσης αξίας, η υποχρεωτική ανταλλαγή οικοπέδων, συγχώνευση Α.Ε. και Συνεταιρισμών, η αναγκαστική απαλλοτρίωση για δημόσια ωφέλεια, καθώς και η συνένωση οικοπέδων.

oδηγίες προς καταθέτες του εξωτερικού


oδηγίες προς καταθέτες του εξωτερικού από το Taxisnet
Πώς πρέπει να χρησιμοποιήσουν την ειδική εφαρμογή του Taxisnet οι καταθέτες του εξωτερικού που ελέγχονται για ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος. Αναλυτικά παραδείγματα


Οδηγίες στους καταθέτες που είχαν βγάλει χρήματα στο εξωτερικό κατά την περίοδο 2009 – 2001 και ελέγχονται για ανακριβείς δηλώσεις εισοδήματος, δίνει το υπουργείο Οικονομικών.

Συγκεκριμένα, για τη χρήση της εφαρμογής εγκατάστασης προσδιορισμού κεφαλαίου ο φορολογούμενος θα πρέπει να είναι πιστοποιημένος χρήστης του Taxisnet.

Στην περίπτωση που ο έλεγχος αφορά φορολογούμενη που είναι έγγαμη υποχρεούται να υποβάλλει την κατάσταση προσδιορισμού κεφαλαίου με τους κωδικούς πρόσβασης του συζύγου της.

Επίσης, εάν καταχωρηθεί στο μητρώο του Taxis, διακοπή της έγγαμης σχέσης ή διάσταση (έστω και από τον ένα σύζυγο ), τότε διακόπτεται η πιο πάνω δυνατότητα χρησιμοποίησης των κωδικών πρόσβασης του πρώην ή εν διαστάσει συζύγου.

Τα παραπάνω ισχύουν και για τους κατοίκους εξωτερικού.

Για τους αποβιώσαντες εφόσον έχει γίνει απενεργοποίηση των κωδικών πρόσβασης,η κατάσταση θα υποβάλλεται χειρόγραφα από τους κληρονόμους στην αρμόδια ΔΟΥ.

Επισημάνσεις σχετικά με τη συμπλήρωση της κατάστασης

Επισημαίνεται ότι η κατάσταση συμπληρώνεται βάσει των δηλώσεων που έχουν ήδη υποβληθεί και εκκαθαριστεί από την αρμόδια εφορία. Συνεπώς, εάν εκκρεμεί προς εκκαθάριση φορολογική δήλωση θα πρέπει άμεσα να ενημερώνεται η Δ.Ο.Υ. για την πρόσκληση που σας έχει αποσταλεί ώστε να διενεργεί την εκκαθάριση.

Επίσης, εάν θέλετε να υποβάλετε συμπληρωματική ή τροποποιητική δήλωση οποιουδήποτε οικ.έτους εννοείται ότι θα πρέπει άμεσα να εκκαθαρίζεται από την Δ.Ο.Υ. πριν προβείτε στην συμπλήρωση της κατάστασης προσδιορισμού κεφαλαίου.

Η κατάσταση προσδιορισμού κεφαλαίου θα πρέπει να υποβληθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 19 και της παρ.3 του άρθρου 48 του Ν.2238/94.

Σημειώστε ότι έχει γίνει δεκτό με το υπ αριθμ1087172/1642/Α0012/25.10.2005 έγγραφο της Δ/νσης φορολογίας εισοδήματος ,τα έτη που επικαλείται ο φορολογούμενος για ανάλωση κεφαλαίου ,πρέπει να είναι συνεχόμενα, και να φθάνουν μέχρι το προηγούμενο του κρινόμενου έτους.

Τονίζεται, ότι κατά τον προσδιορισμό του κεφαλαίου κάθε έτους θα εκπίπτουν οι δαπάνες που ορίζονται από τα άρθρα 16 και 17 του ΚΦΕ ανεξάρτητα από το αν απαλλάσσονται της εφαρμογής τεκμηρίου.

Ακόμη,τα ποσά από επαναπατριζόμενα κεφάλαια (άρθρο 18 ν.3842/10) μπορούν να διατεθούν μόνο για την κάλυψη τεκμηρίων που ορίζονται στο άρθρο 17 του Κ.Φ.Ε.

Συνεπώς,το πεδίο θα συμπληρωθεί μόνο στην περίπτωση αυτή και στο ύψος της δαπάνης που τυχόν καλύπτει, ανεξάρτητα από το ποσό που έχει δηλωθεί στη φορολογική σας δήλωση.

Στο πεδίο ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ δηλώνονται τα επιπλέον ποσά που προέκυψαν από φορολογικό έλεγχο.

Στο πεδίο ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΣΔΙΟΡ/ΝΤΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΩΝ δηλώνονται εισοδήματα ορισμένων κατηγοριών επιτηδευματιών ή εν γένει φορολογούμενων που έχουν προσδιοριστεί με ειδικό τρόπο (τεκμαρτά κλπ)σχετ.ΠΟΛ 1095/11).

Η συμπλήρωση του πεδίου ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ γίνεται υποχρεωτικά από το φορολογούμενο. Στην περίπτωση συνδικαιούχων συμπληρώνεται μόνο το ποσό που σας αναλογεί, ενώ εξαιρούνται τυχόν εμπορικά εμβάσματα.

Αναφορικά με τα στοιχεία της κατάστασης, σας ενημερώνουμε ότι προέρχονται από τις δηλώσεις Φ.Ε. των οικονομικών ετών 2004-2012.Αφού τα ελέγξετε,πρέπει να συμπληρώσετε τα μη εμφανιζόμενα στοιχεία των τεκμηρίων ,εισοδημάτων κτλ.,στα αντίστοιχα έτη.

Επίσης, έχετε τη δυνατότητα να τροποποιήσετε ή ακόμη και να διαγράψετε οποιοδήποτε πεδίο της κατάστασης,ανεξάρτητα αν είναι συμπληρωμένο ή όχι.

Μετά την συμπλήρωση-τροποποίηση της κατάστασης οι διαθέσιμες ενέργειες είναι οι εξής:

Υπολογισμός Συνόλων και Αποθήκευση:

-Με την επιλογή αυτή εφ όσον συμπληρώσετε ή τροποποιήσετε την κατάσταση υπολογίζονται τα σύνολα και αποθηκεύονται οι ενέργειές σας.

-Αν δεν κάνετε καμία ενέργεια, δεν χρειάζεται να την επιλέξετε. Στην περίπτωση αυτή επιλέγετε ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ.

Διαγραφή Αποθήκευσης – Αρχικοποίηση:

Με την επιλογή αυτή, μπορείτε να ακυρώσετε τις ενέργειές σας που αφορούν στοιχεία όλων των οικ.ετών που έχετε συμπληρώσει και να επαναφέρετε την κατάσταση στην αρχική της μορφή.

-ΕΤΗ 2006-2000:Με την επιλογή αυτή,μπορείτε,, να διαχειριστείτε τα συγκεκριμένα έτη. Τα στοιχεία των οικ.ετών 2004-2006 είναι συμπληρωμένα βάσει των φορολογικών σας δηλώσεων,ενώ τα στοιχεία των οικ.ετών 2000,2001,2002 και 2003 συμπληρώνονται αποκλειστικά από το φορολογούμενο,εάν απαιτείται.

-Ειδικά στο έτος 2000 μπορείτε να συμπληρώσετε αθροιστικά στοιχεία και προηγουμένων ετών (1999,1998, κλπ)

-ΕΤΗ 2012-2007:Με την επιλογή αυτή,μπορείτε να επιστρέψετε στην κατάσταση που αφορά τα συγκεκριμένα έτη ,αφού επιλέξετε ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΩΝ &ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ.

Επιλογή Έτους:

-Με την επιλογή αυτή,συμπληρώνετε το οικ.έτος αφετηρίας,μετά το οποίο κάνετε χρήση των δηλωθέντων εισοδημάτων,προκειμένου να διαμορφωθεί το τελικό διαθέσιμο κεφάλαιο (π.χ. στην οθόνη εμφανίζονται τα στοιχεία των οικ.ετών 2004- 2012.Εφόσον για την κάλυψη των εμβασμάτων επαρκούν τα στοιχεία των οικ.ετών 2007 και μετά επιλέξτε το έτος 2007).

Δήλωση Αιτιολογίας Εμβασμάτων:

-Συμπληρώνετε με το συνολικό ποσό εμβασμάτων,την αιτιολογία και τους συνδικαιούχους. Συγκεκριμένα, στο πεδίο ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΕΜΒΑΣΜΑΤΩΝ δηλώνετε το συνολικό ποσό που έχετε εμβάσει στο εξωτερικό,ανεξάρτητα από αιτιολογία ή την ύπαρξη τυχόν συνδικαιούχων.

-Σε περίπτωση που οι συνδικαιούχοι είναι περισσότεροι από πέντε (5) συμπληρώστε αναλυτικά τα ΑΦΜ και τα ποσά που αντιστοιχούν στις σημειώσεις φορολογούμενου.

Οριστική υποβολή:

-Με την επιλογή αυτή, αφού ολοκληρώσετε τις ενέργειές σας και είστε σίγουρος για αυτές ,μπορείτε να υποβάλετε την κατάσταση οριστικά.

Πώς θα φορολογηθούν τα εισοδήματα του 2012;


Καμία αλλαγή, σε σχέση με τις περσινές δηλώσεις, δεν υπάρχει στον τρόπο φορολόγησης των εισοδημάτωντου 2012 για μισθωτούς και συνταξιούχους. Όλες οι αλλαγές που ψηφίστηκαν με τον νέο φορολογικό νόμο θα ισχύσουν για τις δηλώσεις του 2014, δηλαδή θα αφορούν τα εισοδήματα του 2013.

Έτσι, για τις φετινές φορολογικές δηλώσεις θα ισχύσει κανονικά η φοροαπαλλαγή 10% επί των δαπανών που αφορούν ενοίκια κύριας κατοικίας και παιδιών που σπουδάζουν, δίδακτρα φροντιστηρίων, ασφάλιστρα ζωής, τόκους στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας, νοσήλια, ιατρικές επισκέψεις κ.α. Το μόνο που αλλάζει είναι η υποχρέωση όλων των ενηλίκων να υποβάλουν φορολογικές δηλώσεις, κάτι που σημαίνει ότι ακόμη και αυτοί που δεν έχουν καθόλου εισόδημα υποχρεούνται φέτος να υποβάλουν δήλωση.

Σε ό,τι αφορά τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοί υπάγονται και φέτος στην ίδια κλίμακα με την οποία θα φορολογηθούν οι μισθωτοί-συνταξιούχοι και ως εκ τούτου θα πρέπει να προσκομίσουν κανονικά αποδείξεις, για να μην επιβαρυνθούν με επιπλέον φόρο. Αυτό που αλλάζει για τους ελεύθερους επαγγελματίες είναι ότι με τις φετινές δηλώσεις υποχρεούνται να καταβάλλουν αυξημένο τέλος επιτηδεύματος, ενώ θα εκπίπτει, όπως και στις περσινές δηλώσεις, μόλις το 10% των ασφαλιστικών εισφορών. Η έκπτωση του συνόλου των ασφαλιστικών εισφορών αφορά τα φετινά εισοδήματα, που θα δηλωθούν στο οικονομικό έτος 2014, για τα οποία όμως θα φορολογηθούν με διαφορετικούς συντελεστές από μισθωτούς και συνταξιούχους.

Αναλυτικά η κλίμακα φορολόγησης εισοδήματος

Κλιμάκιο Εισοδήματος (ευρώ)
Φορολογικός Συντελεστής %
Φόρος Κλιμακίου (ευρώ)
Σύνολο Εισοδήματος (ευρώ)
Σύνολο Φόρου (ευρώ)
5.000
00
5.000
0
7.000
10
700
12.000
700
4.000
18720
16.000
1.420
10.000
25
2.500
26.000
3.920
14.000
35
4.900
40.000
8.820
20.000
38
7.600
60.000
16.420
40.000
40
16.000
100.000
32.420
Άνω των 100.000
45   


Για τους νέους ηλικίας έως και τριάντα ετών, για τους συνταξιούχους άνω των εξήντα πέντε ετών και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, ή συνταξιούχους ανεξαρτήτως ηλικίας με παιδιά με ειδικές ανάγκες, το αφορολόγητο ποσό ορίζεται στις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ, εφόσον το δηλωθέν εισόδημα, πραγματικό ή αυτό που προκύπτει με βάση τις αντικειμενικές δαπάνες και υπηρεσίες και δαπάνες απόκτησης περιουσιακών στοιχείων του φορολογουμένου, δεν υπερβαίνει τις εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ. Ειδικά για τα πρόσωπα αυτά, όταν το συνολικό τους εισόδημα είναι από εννιά χιλιάδες (9.000) ευρώ και άνω, το ποσό του φόρου που προκύπτει με βάση την ανωτέρω κλίμακα περιορίζεται ώστε το συνολικό καθαρό εισόδημα που προκύπτει μετά την αφαίρεση του φόρου να μην υπολείπεται του ποσού των εννιά χιλιάδων (9.000) ευρώ.

Το αφορολόγητο ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων διαμορφώνεται ως εξής:

- Για όσους έχουν ένα παιδί, το αφορολόγητο διαμορφώνεται στις 7000 ευρώ

- Για όσους έχουν δύο παιδιά, το αφορολόγητο διαμορφώνεται στις 9000 ευρώ

- Για όσους έχουν τρία παιδιά, το αφορολόγητο διαμορφώνεται στις 12.000 ευρώ

- Για όσους έχουν τέσσερα παιδιά, το αφορολόγητο διαμορφώνεται στις 15.000 ευρώ

- Για όσους έχουν πέντε παιδιά, το αφορολόγητο διαμορφώνεται στις 18.000 ευρώ.

Αποδείξεις

Οι αποδείξεις για δαπάνες αγοράς αγαθών και παροχής υπηρεσιών που πραγματοποιήθηκαν εντός του 2012 θα πρέπει και στις φετινές φορολογικές δηλώσεις να αντιστοιχούν στο 25% του δηλούμενου ή τεκμαρτού ατομικού ετήσιου εισοδήματος, εφόσον το εισόδημα αυτό δεν υπερβαίνει τις 60.000 ευρώ.
Αν το εισόδημα ξεπερνάει τις 60.000 ευρώ, η συνολική αξία των αποδείξεων που πρέπει να συγκεντρωθούν μειώνεται στις 15.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση, μη κάλυψης του 25% του εισοδήματος με αποδείξεις, το υπολειπόμενο ποσό θα φορολογείται με 10%.

Εισφορά αλληλεγγύης

Η ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που επιβάλλεται στο συνολικό καθαρό εισόδημα υπολογίζεται ως εξής:

α) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από δώδεκα χιλιάδες ένα (12.001) ευρώ έως είκοσι χιλιάδες (20.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή ένα τοις εκατό (1%) επί ολόκληρου του ποσού.

β) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από είκοσι χιλιάδες ένα (20.001) ευρώ έως και πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή δύο τοις εκατό (2%) επί ολόκληρου του ποσού.

γ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από πενήντα χιλιάδες ένα (50.001) έως και εκατό χιλιάδες (100.000) ευρώ, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τρία τοις εκατό (3%) επί ολόκληρου του ποσού.

δ) Για συνολικό καθαρό εισόδημα από εκατό χιλιάδες ένα (100.001) ευρώ και άνω, η ειδική εισφορά υπολογίζεται με συντελεστή τέσσερα τοις εκατό (4%) επί ολόκληρου του ποσού.

Τέλος επιτηδεύματος

Με τις δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2013 (και αφορούν τα φετινά εισοδήματα), θα καταβάλουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι επιχειρήσεις το αυξημένο τέλος επιτηδεύματος. Συγκεκριμένα, η κυβέρνηση για να καλύψει την τρύπα του προϋπολογισμού του 2012, αποφάσισε να εφαρμόσει για τα φετινά εισοδήματα τις επιπλέον επιβαρύνσεις στο τέλος επιτηδεύματος, το οποίο ανέρχεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες στα 650 ευρώ(από 500 σήμερα) και για τις επιχειρήσεις σε 1.000 ευρώ (από 500).

Σημειώνεται ότι όσοι ελεύθεροι επαγγελματίες πληρούν τις προϋποθέσεις, βάσει του νέου νομοσχεδίου, για να φορολογούνται ως μισθωτοί, θα πληρώσουν τέλος επιτηδεύματος 500 ευρώ για τα φετινά εισοδήματα(όπως δηλαδή και για τα περσινά), ενώ από την επόμενη χρονιά απαλλάσσονται.

Αξίζει να σημειωθεί επίσης ότι για τις δηλώσεις που θα υποβληθούν το 2013(δηλαδή για τα εισοδήματα του 2012) ισχύουν κανονικά οι εξαιρέσεις της προηγούμενης νομοθεσίας και συγκεκριμένα:Βάσει του άρθρου 31, παράγραφος 3 του Ν.3986/2011 «εξαιρούνται από τις υποχρεώσεις καταβολής του τέλους, εκτός εάν πρόκειται για τουριστικούς τόπους, οι εμπορικές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που ασκούν τη δραστηριότητά τους σε χωριά με πληθυσμό έως 500 κατοίκους και σε νησιά κάτω από 3.100 κατοίκους.Επίσης εξαιρούνται ατομικές εμπορικές επιχειρήσεις και η ατομική άσκηση ελευθέριου επαγγέλματος, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε έτη από την πρώτη έναρξη εργασιών, καθώς και οι περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων εφόσον για τον επιτηδευματία υπολείπονται τρία (3) έτη από το έτος της συνταξιοδότησής του. Ως έτος συνταξιοδότησης νοείται το 65ο έτος της ηλικίας».

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νέο φορολογικό, οι επιχειρήσεις για κάθε υποκατάστημα θα καταβάλλουν, ως τέλος επιτηδεύματος 600 ευρώ (από 300 ευρώ σήμερα).

Επιπλέον, επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες που έχουν την έδρα τους σε τουριστικούς τόπους, καθώς και σε πόλεις ή χωριά με πληθυσμό έως 200.000 κατοίκους, θα καταβάλλουν, αντίστοιχα, 800 ευρώ (από 400 σήμερα) και 550 ευρώ(από 400 σήμερα).