Παρασκευή, 19 Αυγούστου 2016

Αριθ. ΠΟΛ.1167 Διαδικασία απαλλαγής από το Φ.Π.Α. της αγοράς και της εισαγωγής αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή ή ενδοκοινοτική παράδοση καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές.


Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις κάτωθι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (κυρ. Ν.2859/2000-ΦΕΚ 248 Α΄), όπως ισχύει:
α) του άρθρου 24 ,
β) του άρθρου 28 .
2. Τις διατάξεις του Ν.4174/26.7.2013 (Φ.Ε.Κ. 170/26.7.2013 τ.Α΄) "Φορολογικές διαδικασίες και άλλες διατάξεις", όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις των κάτωθι αποφάσεων του Υπουργού Οικονομικών:
α) της αριθ. πρωτ. 1103551/8478/Α0014/ ΠΟΛ.1262/2.8.1993 (ΦΕΚ 675 Β΄),
β) της αριθ. πρωτ. 1017949/693/165/0014/ ΠΟΛ.1075/13.3.1995 (ΦΕΚ 212 Β΄),
γ) της αριθ. πρωτ. 1058757/2754/791/Α0014/ ΠΟΛ.1155/6.6.1995 (ΦΕΚ 527 Β΄),
δ) της αριθ. πρωτ. 1083791/3558/1071/0014/ ΠΟΛ.1198/13.7.1995 (ΦΕΚ 650 Β΄),
ε) της αριθ. πρωτ. 1107479/5132/1534/0014/ ΠΟΛ.1272/17.10.1996 (ΦΕΚ 993 Β΄),
στ) της αριθ. πρωτ. 1064690/3772/713/Α0014/ ΠΟΛ.1206/31.7.2002 (ΦΕΚ 1073 Β΄),
ζ) της αριθ. πρωτ. 1035115/1060/254/Α0014/ ΠΟΛ.1061/26.3.2008 (ΦΕΚ 581 Β΄).
4. Τις διατάξεις της Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1229/20.11.2014 (ΦΕΚ 3329 Β΄).
5. Τις διατάξεις του Ν.4308/24-12-2014 (Φ.Ε.Κ. 251/24-12-2014 τ.Α΄) "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα, συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις".
6. Τις διατάξεις του άρθρου 164 της Οδηγίας 2006/112/ΕΚ
7. Την με αριθ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28.1.2013 (Φ.Ε.Κ. 130/28.1.2013 τ. Β΄ και 372/ 19.2.2013 τ. Β΄) Κοινή Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού Οικονομικών "Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών".
8. πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου αρ. 20 της 25.6.2014 (τ. Υ.Ο.Δ.Δ. 360/25.6.2014) «Επιλογή και διορισμός Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών».
9. Τα αιτήματα επιχειρήσεων και φορέων για επανεξέταση του τρόπου χορήγησης του ορίου απαλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη και τα αποτελέσματα της 82ης Σύσκεψης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Φ.Π.Α. (30.11.2007).
10. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη εις βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τους όρους, τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία απαλλαγής από το ΦΠΑ για την αγορά ή την εισαγωγή αγαθών που προορίζονται για εξαγωγή και ενδοκοινοτική παράδοση, αυτούσια ή μεταποιημένα, καθώς και των υπηρεσιών που συνδέονται άμεσα με τις πράξεις αυτές, σύμφωνα με τα επόμενα άρθρα.

`Αρθρο 1 
Δικαιούχα πρόσωπα
Παρέχεται η ευχέρεια στους υποκειμένους στο φόρο να αγοράζουν από το εσωτερικό της χώρας ή να εισάγουν αγαθά, με απαλλαγή από το φόρο προστιθέμενης αξίας, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας, εφόσον αυτά προορίζονται να αποτελέσουν αντικείμενο για την πραγματοποίηση εξαγωγών του άρθρου 24 παράγραφος 1 περιπτώσεις α και β και ενδοκοινοτικών παραδόσεων του άρθρου 28 παράγραφος 1 περιπτώσεις α και γ του Κώδικα Φ.Π.Α. (κυρ. Ν.2859/2000 ) καθώς και να λαμβάνουν υπηρεσίες που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις δραστηριότητες αυτές.

`Αρθρο 2
Προϋποθέσεις έγκρισης απαλλαγής
Χορηγείται άμεση απαλλαγή από το Φ.Π.Α. για την αγορά από το εσωτερικό της χώρας ή την εισαγωγή αγαθών ή την λήψη υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διαδικασίες της παρούσας, στα δικαιούχα πρόσωπα του ανωτέρω άρθρου 1 τα οποία κατά την διαχειριστική περίοδο στην οποία υποβλήθηκε η αίτηση ή σε κάποια από τις τρεις προηγούμενες διαχειριστικές περιόδους:
α) Δεν έχουν υποπέσει σε παραβάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Ν.4174/26.7.2013 (ΦΕΚ 170 Α΄), όπως ισχύει. Για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού αρκεί μόνο η διαπίστωση της παράβασης, χωρίς να απαιτείται και η οριστικοποίησή της.
β) Δεν έχουν κάνει χρήση «ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΠΛΟΤΥΠΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΠΑΛΛΑΓΗΣ» χωρίς προηγούμενη έγκριση.
γ) Δεν έχουν κάνει υπέρβαση του ορίου της απαλλαγής που έχει χορηγηθεί ή του δωδεκαμήνου για το οποίο χορηγήθηκε.

`Αρθρο 3
Υπολογισμός του ορίου απαλλαγής
Η συνολική αξία των πράξεων που δύνανται να πραγματοποιηθούν με απαλλαγή από το φόρο σε μία δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, δεν μπορεί να υπερβεί τη συνολική αξία των εξαγωγών και των ενδοκοινοτικών παραδόσεων οι οποίες πραγματοποιήθηκαν κατά το δωδεκάμηνο που ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα του μήνα ο οποίος προηγείται της αίτησης που υποβάλλει ο υποκείμενος για την έγκριση της απαλλαγής. Το όριο που χορηγείται ισχύει για το επόμενο της έγκρισης δωδεκάμηνο. Εάν το όριο εξαντληθεί πριν την λήξη της δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου για την οποία χορηγήθηκε, ο υποκείμενος έχει την δυνατότητα να επαναλαμβάνει την διαδικασία μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός μηνός από την προηγούμενη αίτηση. Για κάθε νέα αίτηση ο υπολογισμός του χορηγούμενου ορίου ακολουθεί τον ανωτέρω κανόνα της μη υπέρβα­σης των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων του δωδεκαμήνου που ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης.

`Αρθρο 4
Διαδικασία έγκρισης του ορίου απαλλαγής
1. Ο υποκείμενος στο φόρο που προτίθεται να τύχει απαλλαγής του Φ.Π.Α. για την αγορά ή εισαγωγή αγαθών, τα οποία θα αποτελέσουν αντικείμενο εξαγωγών ή ενδοκοινοτικών παραδόσεων Φ.Π.Α., καθώς και για τη λήψη υπηρεσιών που είναι άμεσα συνδεδεμένες με τις πράξεις αυτές, υποχρεούται να υποβάλλει στον προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ., τα κάτωθι στοιχεία:
α) Έντυπη αίτηση, όπως το υπόδειγμα 1
Η αίτηση αφού πρωτοκολληθεί καταχωρείται , σε ειδικό βιβλίο - Μητρώο, όπως το υπόδειγμα 4.
β) Συγκεντρωτική κατάσταση εξαγωγών, οι οποίες θεωρούνται οριστικοποιημένες και δεν έχουν ακυρωθεί κατά το κρινόμενο διάστημα, όπως το υπόδειγμα 2, στην οποία αναγράφονται ανά Τελωνείο Εξαγωγής, τα κάτωθι στοιχεία όπως προκύπτουν από τα αποδεικτικά εξόδου των αγαθών από το τελωνειακό έδαφος της Ε.Ε (μήνυμα ΙΕ 599 «Γνωστοποίηση ολοκλήρωσης εξαγωγής»)
i. Ο αριθμός καταχώρησης (MRN) των διασαφήσεων εξαγωγής,
Η χώρα εξαγωγής, Η αξία εξαγωγής, Σύνολο αξίας εξαγωγών.
ii. Από το σύνολο της παραπάνω αξίας αφαιρούνται τυχόν εκπτώσεις, επιστροφές ή ακυρώσεις που πραγματοποιήθηκαν την περίοδο αναφοράς.
iii. Η συνολική αξία των αποδείξεων λιανικής πώλησης οι οποίες είναι θεωρημένες από το τελωνείο εξόδου, για παραδόσεις σε ταξιδιώτες εγκατεστημένους σε τρίτες χώρες σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ.1 περ. β.
γ) Συγκεντρωτική κατάσταση ενδοκοινοτικών παραδόσεων, όπως το υπόδειγμα 3, στην οποία αναγράφονται, ανά κράτος μέλος και Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α., η συνολική καθαρή αξία των παραδόσεων μόνο για τις ενδοκοινοτικές παραδόσεις για τις οποίες δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής ανακεφαλαιωτικού πίνακα παραδόσεων, έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Επίσης στην κατάσταση αυτή αναγράφεται η συνολική αξία των ενδοκοινοτικών παραδόσεων των περιόδων για τις οποίες έχουν ήδη υποβληθεί ανακεφαλαιωτικοί πίνακες ενδοκοινοτικών παραδόσεων.
2. Ο προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ., μετά την διαπίστωση της συνδρομής των προϋποθέσεων των άρθρων 1 και 2 της παρούσας και αφού λάβει υπόψη του τα δεδομένα:
i) Των ανωτέρω συγκεντρωτικών καταστάσεων β και γ,
ii) Των υποβληθέντων ανακεφαλαιωτικών πινάκων ενδοκοινοτικών παραδόσεων που αφορούν το κρινόμενο χρονικό διάστημα,
iii) Την κατάσταση Εξαγωγών από τα Στοιχεία Τελωνείων (ICISnet) στο Taxis,
εκδίδει άμεσα απόφαση για την έγκριση του ορίου απαλλαγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3, όπως το υπόδειγμα 5, ή απόφαση για την απόρριψη του αιτήματος, όπως το υπόδειγμα 6. Οι αποφάσεις αυτές καταχωρούνται σε ειδικό βιβλίο Αποφάσεων.

`Αρθρο 5
Υπολογισμός ορίου νέων ή μετασχηματιζόμενων δικαιούχων προσώπων
1. Για την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας απόφασης θεωρούνται ως νέα ή νεοσύστατα πρόσωπα, τα πρόσωπα εκείνα που υπέβαλαν δήλωση έναρξης εργασιών και δεν έχει παρέλθει, έως την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση ορίου απαλλαγής από το Φ.Π.Α., ένα πλήρες ημερολογιακό δωδεκάμηνο. Επίσης νέα θεωρούνται και εκείνα που έχουν υποβάλλει μεν δήλωση έναρξης εργασιών αλλά δεν έχει συμπληρωθεί ένα πλήρες ημερολογιακό δωδεκάμηνο από την πραγματοποίηση της πρώτης εξαγωγής ή ενδοκοινοτικής παράδοσης, μέχρι την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης.
Για τον προσδιορισμό, την πρώτη φορά, κατά τα ανωτέρω, του ορίου απαλλαγής, λαμβάνεται υπόψη η συνολική αξία των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων του προηγούμενου της αίτησης ημερολογιακού τριμήνου που ολοκληρώνεται την τελευταία ημέρα του μήνα που προηγείται του μήνα υποβολής της αίτησης. Το όριο αυτό ισχύει μέχρι εξαντλήσεώς του και όχι πέραν της συμπλήρωσης του πρώτου ημερολογιακού δωδεκαμήνου από την ημερομηνία έγκρισης για τη χορήγησή του.
Εάν το όριο εξαντληθεί πριν την λήξη του χρονικού διαστήματος για το οποίο χορηγήθηκε, ο υποκείμενος έχει τη δυνατότητα να επαναλαμβάνει την διαδικασία μετά την παρέλευση τουλάχιστον ενός μηνός από την προηγούμενη αίτηση.
Για κάθε νέα αίτηση ο υπολογισμός του χορηγούμενου ορίου ακολουθεί τον ανωτέρω κανόνα της μη υπέρβασης των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων του τριμήνου που προηγείται της αίτησης. Μετά την συμπλήρωση του πρώτου δωδεκαμήνου το όριο προσδιορίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 3 της παρούσας.
2. Προκειμένου για δικαιούχα πρόσωπα που προέρχονται από συγχώνευση ή μετατροπή και δεν έχουν συμπληρώσει πλήρη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο, το όριο της απαλλαγής του άρθρου 3 της παρούσας προσδιορίζεται με βάση τη συνολική αξία των εξαγωγών και ενδοκοινοτικών παραδόσεων που έχουν πραγματοποιηθεί από το πρόσωπο που προήλθε από το μετασχηματισμό, από της συστάσεως του μέχρι τον προηγούμενο μήνα της υποβολής της αίτησης, προσαυξημένης με την αξία των πράξεων αυτών που είχαν πραγματοποιηθεί από κάθε ένα από τα δικαιούχα πρόσωπα που μετατράπηκαν ή συγχωνεύθηκαν κατά το αμέσως προηγούμενο διάστημα που υπολείπεται για τη συμπλήρωση μίας πλήρους δωδεκάμηνης χρονικής περιόδου.

`Αρθρο 6
Τύπος και περιεχόμενο του εντύπου Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής από το Φ.Π.Α.
Προκειμένου να τύχει της απαλλαγής από το Φ.Π.Α. σύμφωνα με την παρούσα ο υποκείμενος στο φόρο εκδίδει προς τον προμηθευτή του ή το Τελωνείο, κατά περίπτωση, Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. «Ε.Δ.Δ.Α.» είτε χειρόγραφα είτε με μηχανογραφικά μέσα, ο τύπος και το περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στο υπόδειγμα 8.

`Αρθρο 7
Χρόνος και τρόπος έκδοσης του Ειδικού Διπλοτύπου Δελτίου Απαλλαγής
1. Το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. φέρει αλληλοδιάδοχη αρίθμηση. Παρέχεται η δυνατότητα στους υποκείμενους στο φόρο να χρησιμοποιούν περισσότερες από μία σειρές «Ε.Δ.Δ.Α.» διακριτές και με ιδιαίτερη αλληλοδιάδοχη αρίθμηση. Στην αίτηση που υποβάλλεται σύμφωνα με το άρθρο 4 της παρούσας αναγράφεται ο αριθμός των σειρών «Ε.Δ.Δ.Α.» που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν καθώς και το διακριτικό τους.
Το ποσό του ορίου της απαλλαγής σε κάθε σειρά κατανέμεται από τον υποκείμενο στο φόρο, ο οποίος έχει και δυνατότητα ανακατανομής του μεταξύ των σειρών για το χρονικό διάστημα που ισχύει, με την προϋπόθεση ότι το συνολικό άθροισμα των επί μέρους ποσών του ορίου απαλλαγής, που χρησιμοποιήθηκε σε όλες τις σειρές δεν θα υπερβαίνει το συνολικό όριο της απαλλαγής που εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο της Δ.Ο.Υ. για τη συγκεκριμένη δωδεκάμηνη χρονική περίοδο.
2. Το Ειδικό Διπλότυπο Δελτίο Απαλλαγής από το Φ.Π.Α. εκδίδεται σε δύο αντίτυπα από τον αγοραστή ή τον εισαγωγέα ή τον λήπτη υπηρεσιών, εκ των οποίων, το πρώτο αντίτυπο παραδίδεται στον προμηθευτή, εφόσον έχει συναινέσει στην πραγματοποίηση της συναλλαγής με την συγκεκριμένη διαδικασία, προκειμένου αυτός να εκδώσει το τιμολόγιο ή στο Τελωνείο Εισαγωγής προκειμένου να ολοκληρωθεί η εισαγωγή, χωρίς την επιβάρυνση της πράξης με ΦΠΑ.
Ο προμηθευτής στα τιμολόγια, που θα εκδώσει για τις εν λόγω πράξεις, αναγράφει τους αριθμούς των σχετικών Δελτίων Απαλλαγής. Δεν παρέχεται η δυνατότητα έκδοσης τιμολογίου χωρίς επιβάρυνση με τον ΦΠΑ που αναλογεί στην συναλλαγή, χωρίς την προηγούμενη έκδοση του «Ε.Δ.Δ.Α.»

`Αρθρο 8 
Ανάκληση χορηγηθέντος ορίου
Εφόσον, μετά την έγκριση του ορίου απαλλαγής, διαπιστωθούν παραβάσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 55 του Ν.4174/2013 όπως ισχύει, σε βάρος των δικαιούχων πρόσωπων, ή εφόσον τα πρόσωπα αυτά έχουν κάνει χρήση «Ε.Δ.Δ.Α.» χωρίς προηγούμενη έγκριση, ή υπέρβαση του χορηγηθέντος ορίου, ή υπέρβαση του δωδεκαμήνου για το οποίο χορηγήθηκε το όριο, η χορηγηθείσα έγκριση ανακαλείται. Η ανάκληση πραγματοποιείται με απόφαση του προϊσταμένου της Δ.Ο.Υ., όπως ορίζεται στο υπόδειγμα 7, καταχωρείται σε ειδικό βιβλίο Αποφάσεων και ισχύει έως τη συμπλήρωση του δωδεκαμήνου για το οποίο έχει συμπληρωθεί το όριο. Η Απόφαση αυτή κοινοποιείται στον υποκείμενο σύμφωνα με της διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.4174/2013. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης ανάκλησης ο υποκείμενος δεν έχει δυνατότητα χρησιμοποίησης του «Ε.Δ.Δ.Α.».

`Αρθρο 9
Λοιπές ρυθμίσεις
1. Το Ε.Δ.Δ.Α. διαφυλάσσεται και από τους δύο αντισυμβαλλόμενους για όσο χρόνο προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία η διαφύλαξη του σχετικού τιμολόγιου.
2. Κατά την έναρξη ισχύος της παρούσας, Ειδικά Διπλότυπα Δελτία Απαλλαγής που χρησιμοποιούνται από της επιχειρήσεις εξακολουθούν να ισχύουν έως την εξάντλησή του ορίου ή παρέλευσης του δωδεκαμήνου για το οποίο χορηγήθηκε.
3. Τα επισυναπτόμενα υποδείγματα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας

`Αρθρο 10 
Καταργούμενες διατάξεις
Από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, παύουν να ισχύουν οι αποφάσεις Υπουργού 1103551/8478/Α0014/ ΠΟΛ.1262/2.8.1993 (Φ.Ε.Κ 675 Α΄), 1017949/693/165/0014/ ΠΟΛ.1075/13.3.1995 (ΦΕΚ 212 Β΄), 1058757/2754/791/Α0014/ ΠΟΛ.1155/6.6.1995 (ΦΕΚ 527 Β΄), 1083791/3558/ /1071/0014/ ΠΟΛ. 1198/13.7.1995 (Φ.Ε.Κ. 650 Β΄), 1107479/5132/1534/0014/ ΠΟΛ. 1272/17.10.1996 (Φ.Ε.Κ. 993 Β΄), 1064690/3772/713/Α0014/ ΠΟΛ.1206/31.7.2002 (Φ.Ε.Κ. 1073 Β΄) και 1035115/1060//254/Α0014/ ΠΟΛ. 1061/26.3.2008 (Φ.Ε.Κ. 581 Β΄) και η Ε.Δ.Υ.Ο. 1121689/7606//1303/Α0014/ ΠΟΛ. 1156/18.12.2007 καθώς και την Α.Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1229/20.11.2014 (ΦΕΚ 3329 Β΄).

Τι ισχύει για την ασφάλιση απο το 2017.


ΟΕΕ και Ε.Ε.


Οι ασφαλιστικές εισφορές φυσικού προσώπου - εταίρου προσωπικής εταιρείας που δεν ασκεί άλλη επιχειρηματική δραστηριότητα μέσω ατομικής επιχείρησης, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της προσωπικής ή αστικής εταιρείας. Σε περίπτωση συμμετοχής του εταίρου σε περισσότερες προσωπικές εταιρείες, οι ασφαλιστικές εισφορές εκπίπτουν από την εταιρεία από την οποία λαμβάνει το μεγαλύτερο φορολογητέο εισόδημα.


Υποχρέωση ασφάλισης, σύμφωνα με το άρθρο 39 του ασφαλιστικού νόμου Κατρούγκαλου (Ν.4387/2016) έχουν και οι ετερόρρυθμοι εταίροι των προσωπικών εταιρειών.


Ως ετήσιο εισόδημα των προσώπων που είναι μέλη προσωπικών εταιρειών λαμβάνεται το γινόμενο του πολλαπλασιασμού των συνολικών κερδών της εταιρείας επί του ποσοστού συμμετοχής εκάστοτε μέλους σε αυτή. Σε περίπτωση ζημιών ή μηδενικών κερδών τα μέλη των προσωπικών εταιρειών καταβάλλουν εισφορές, σύμφωνα με τη μηνιαία ελάχιστη βάση υπολογισμού επί της οποίας υπολογίζεται το εκάστοτε προβλεπόμενο ποσοστό εισφοράς, ήτοι 586 ευρώ. Σύμφωνα με το ΙΝΕΜΥ ΕΣΕΕ, οι ομόρρυθμοι εταίροι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι στο εξής οι ασφαλιστικές εισφορές θα υπολογίζονται επί των καθαρών κερδών της επιχείρησης. Για πρώτη φορά ο υπολογισμός θα γίνει επί των κερδών του 2016 με συντελεστή 20% για την κύρια ασφάλιση και 6,95% για την υγεία.


Τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου ανώνυμων εταιρειών που το ποσοστό συμμετοχής τους είναι κάτω από 3% έχουν τις φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις των μισθωτών μόνο εάν λαμβάνουν αμοιβή. Εάν ο συγκεκριμένος μέτοχος κάτω του 3% δεν ανήκει στο Δ.Σ. ή ανήκει στο Δ.Σ. αλλά δεν λαμβάνει αμοιβή, τότε δεν έχει ασφαλιστική υποχρέωση. Υποχρέωση καταβολής εισφοράς θα έχουν και τα μέλη ή μέτοχοι Οργανισμών, Κοινοπραξιών ή κάθε μορφής Εταιρειών, πλην των Α.Ε. και των ΙΚΕ, που ο σκοπός τους συνιστά δραστηριότητα, για την οποία τα ασκούντα σε αυτή πρόσωπα υπάγονται ώς τώρα στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ. Το ίδιο ισχύει και για τα μέλη του Δ.Σ. των Α.Ε. με αντικείμενο επιχειρήσεως επαγγελματική, βιοτεχνική ή εμπορική δραστηριότητα σε όλη την Επικράτεια, εφόσον αυτά είναι μέτοχοι κατά ποσοστό 3% και άνω. Πρόκειται για το θέμα που ανέδειξε η «Κ» και έχει προκαλέσει αναστάτωση στον επιχειρηματικό κόσμο. Μάλιστα, με επιστολή του προς τον υπουργό Εργασίας Γιώργο Κατρούγκαλο, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Κλωστοϋφαντουργίας ζητεί την εξαίρεση των μελών των Δ.Σ. από την υποχρέωση ασφάλισης, είτε είναι μέτοχοι πάνω από 3% είτε όχι και χαρακτηρίζουν απαράδεκτο και αντιαναπτυξιακό το μέτρο της υποχρεωτικής ασφάλισης των μελών των διοικητικών συμβουλίων των εταιρειών, σε ασφαλιστικά ταμεία.


Επίσης, εισφορά θα πρέπει να καταβάλουν ξεχωριστά οι διαχειριστές Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας που ορίστηκαν με το καταστατικό ή με απόφαση των εταίρων και ξεχωριστά ο μοναδικός εταίρος Μονοπρόσωπης Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.


Στις ΙΚΕ με περισσότερους από έναν εταίρο, πληρώνει εισφορά μόνο ο διαχειριστής. Συνεπώς, στις ΙΚΕ μπορεί ο εταίρος να μην πληρώνει εισφορές, αν βάλει στο μετοχικό κεφάλαιο και κάποιο άλλο συγγενικό του πρόσωπο.


Εταίροι ΕΠΕ ή ΙΚΕ


Οι ασφαλιστικές εισφορές των εταίρων ΕΠΕ ή ΙΚΕ δεν εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των εταιρειών αυτών. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι εταίροι λαμβάνουν αμοιβή από την εταιρεία και ταυτόχρονα ασκούν ατομική επιχειρηματική δραστηριότητα, οι ασφαλιστικές τους εισφορές θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής τους αυτής δραστηριότητας. Αν δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και επιπλέον οι αμοιβές που λαμβάνουν από την ΕΠΕ ή την ΙΚΕ θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, τότε οι ασφαλιστικές εισφορές θα εκπίπτουν από το εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες.

Τι ισχύει για μέλη Δ.Σ. σε Α.Ε. και διαχειριστές ΕΠΕ ή ΙΚΕ

Οι ασφαλιστικές εισφορές μελών Δ.Σ. Α.Ε. που δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα και δεν συμμετέχουν στο κεφάλαιο των συγκεκριμένων εταιρειών και επιπλέον οι αμοιβές που λαμβάνουν -λόγω της ιδιότητάς τους αυτής- θεωρούνται ως εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, τότε οι ασφαλιστές εισφορές θα εκπίπτουν από το εισόδημά τους από μισθωτές υπηρεσίες και θα δηλωθούν από τα φυσικά πρόσωπα στη δήλωση φορολογίας εισοδήματός τους (Ε1). Στην περίπτωση που τα παραπάνω πρόσωπα ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε οι σχετικές ασφαλιστικές εισφορές θα εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα της ατομικής τους επιχείρησης, ενώ αν τα πρόσωπα αυτά δεν ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τότε οι ασφαλιστικές τους εισφορές θα εκπίπτουν από το εισόδημά τους από μισθωτή εργασία. Στην περίπτωση που μέλος Δ.Σ. Α.Ε. έχει εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες στην Α.Ε. και ταυτόχρονα έχει ανεξάρτητη επιχειρηματική δραστηριότητα (π.χ. ατομική επιχείρηση) και πληρώνει εισφορές στον ΟΑΕΕ, τότε συνεχίζεται το καθεστώς που ισχύει σήμερα.


Ολες οι αμοιβές που δίνονται σε διευθυντές ή μέλη του Δ.Σ. εταιρείας ή κάθε άλλου νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας εξαιτίας της παροχής υπηρεσιών από τα πρόσωπα αυτά προς το νομικό πρόσωπο ή τη νομική οντότητα, θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται και αμοιβές που προβλέπονται τόσο από το καταστατικό ή τις εγκρίνει εκ των υστέρων η γενική συνέλευση των μετόχων, όσο και αμοιβές που προκύπτουν από παραστάσεις - συμμετοχές σε συνεδριάσεις του Δ.Σ. Ακόμη και στην περίπτωση που μέτοχος είναι και μέλος του Δ.Σ. και αμείβεται για τις παρεχόμενες υπηρεσίες του προς την εταιρεία, οι αμοιβές αυτές θεωρούνται εισόδημα από μισθωτή εργασία. Αντιθέτως, οι αμοιβές που καταβάλλονται με οποιαδήποτε μορφή στα μέλη Δ.Σ., διαχειριστές κ.λπ. από τα κέρδη του νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας αποτελούν μέρισμα και κατά την καταβολή διενεργείται παρακράτηση φόρου 10% (φορολογικό έτος 2015).