Τετάρτη, 23 Μαΐου 2012

Το υπουργείο Οικονομικών συστήνει να υποβάλουν όλες... τις αποδείξεις
ΟΙ φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν αποδείξεις για δαπάνες αγορών στην εφορία ακόμα και εάν το εισόδημα του 2011 είναι χαμηλότερο και από το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ.  Αυτό διευκρινίζει το υπουργείο Οικονομικών με την εγκύκλιο ΠΟΛ.1125/21.5.2012, με στόχο να προειδοποιήσει τους φορολογούμενους ότι ακόμα και όσοι δηλώσουν χαμηλά εισοδήματα θα πρέπει να υποβάλουν αποδείξεις καθώς εάν η εφορία  προσδιορίσει το εισόδημα τεκμαρτά και δεν υπάρχουν οι αναγκαίες αποδείξεις, τότε θα επιβληθεί φόρος 10% στο ποσό των αποδείξεων που υπολείπεται.


ΠΟΛ.1090/2-4-2012 : Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις και επιτηδευματίες


Αθήνα, 2 Απριλίου 2012

ΠΟΛ. 1090
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ
I. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
14η Δ/ΝΣΗ ΦΠΑ - ΤΜΗΜΑ Α'
II.      ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ &
ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΕΣΟΔΩΝ
1.   Δ/ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ
2.   Δ/ΝΣΗ ΕΠΙΧ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ              ΠΡ0Σ: °ζ Πίνακας Διανομής
3.   Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 1. 30η Δ/ΝΣΗ Η/Υ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΟΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΕΙΟΥ & ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 20ηΔ/νση Προϋπολογισμού Τμήμα Γ' «Εσόδων»
Ταχ. Δ/νση    : Καρ. Σερβίας 10 Ταχ. Κώδικας: 101 84 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο    : 210-3375000

Θέμα: Διαδικασία επιστροφής ΦΠΑ προς τις επιχειρήσεις και επιτηδευματίες


ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000) και ειδικότερα:
α) τις διατάξεις των παραγράφων 1 και 11 του άρθρου 34
β) τις διατάξεις του άρθρου 57
γ) τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 64.
2.       Τις διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 3220/2004 (ΦΕΚ 15Α/2004).
3.       Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού» (ΦΕΚ 247 Α), όπως ισχύει.
4.       Τις διατάξεις του ν. 3949/2011 «Καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, στελέχωση των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Οικονομικών» (ΦΕΚ 66/Α/31.3.2011).
5.       Τις διατάξεις του Π.Δ. 16/1989 «Περί Κανονισμού Λειτουργίας των ΔΟΥ και Τοπικών Γραφείων».
6.       Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 2214/94 (ΦΕΚ 75 Α').
7.       Την Α.Υ.Ο. με αριθ. 1113551/8809/0016/28.12.2006 «Δικαιολογητικά εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής - εξόφληση με εντολή μεταφοράς - ρυθμίσεις θεμάτων εξόφλησης τίτλων πληρωμής ή επιστροφής (ΦΕΚ 1862/Β/22.12.2006).
8.       Την ανάγκη εκσυγχρονισμού της διαδικασίας επιστροφής φόρων από το δημόσιο, με την καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων για την έγκαιρη υλοποίηση τους.
9.       Τη με αριθ. πρωτ. Υ25/6.12.2011 απόφαση του Πρωθυπουργού «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Αναπληρωτές Υπουργούς Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη και Παντελή Οικονόμου» (ΦΕΚ 2792Β78.12.2011).
10.   Το γεγονός ότι από ης διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1
Περιγραφή διαδικασιών αίτησης επιστροφής και αξιολόγηση της από τη
φορολογική αρχή

Το πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει με την υποβολή περιοδικών ή εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ, εφόσον ο υποκείμενος στο φόρο δεν επιθυμεί τη μεταφορά του για συμψηφισμό στην επόμενη φορολογική ή διαχειριστική περίοδο, επιστρέφεται από το δημόσιο, ως εξής;
1.      Ο υποκείμενος στο φόρο υποβάλλει αίτηση επιστροφής ηλεκτρονικά μέσω του ειδικού συστήματος TAXISnet.
2.      Η υλοποίηση της επιστροφής ενεργείται αυστηρά κατά προτεραιότητα με κριτήριο το χρόνο υποβολής της αίτησης επιστροφής.
3.      Η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), μέχρι τη 15η ημέρα του μήνα που ακολουθεί το μήνα εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση επιστροφής, πραγματοποιεί ηλεκτρονική επεξεργασία διαθέσιμων στοιχείων, σχετικά με τη συμμόρφωση των υποκείμενων στο φόρο και τη συμφωνία των αιτούμενων προς επιστροφή ποσών με τα δεδομένα των υποβαλλόμενων δηλώσεων, χρησιμοποιώντας μέθοδο ανάλυσης κινδύνου και αποστέλλει στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ. ηλεκτρονικό αρχείο με αιτήσεις για τις οποίες η επιστροφή πρέπει να πραγματοποιηθεί κατόπιν διενέργειας προσωρινού ελέγχου. Στο αρχείο αυτό περιλαμβάνονται σε κάθε περίπτωση και οι αιτήσεις για ης οποίες το προς επιστροφή ποσό είναι ίσο ή ανώτερο των 100.000 ευρώ.
4.      Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. υποχρεούνται: α) Να πραγματοποιήσουν την επιστροφή για όσες αιτήσεις επιστροφής δεν απαιτείται προσωρινός έλεγχος εντός δέκα πέντε (15) ημερών από την παραλαβή του αρχείου, σύμφωνα με το άρθρο 2 της παρούσας και στη συνέχεια ενημερώνουν τη ΓΓΠΣ, απολογιστικά.

β) Να διενεργήσουν προσωρινό έλεγχο για τις αιτήσεις επιστροφής που απαιτείται το αργότερο εντός δύο (2) μηνών από την παραλαβή του αρχείου.

γ) Στην περίπτωση που από τον ανωτέρω προσωρινό έλεγχο κριθεί απαραίτητο, διενεργείται τακτικός έλεγχος, ο οποίος ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) μηνών από την
υποβολή της αίτησης επιστροφής, εκτός από την περίπτωση που η αίτηση επιστροφής αφορά φορολογική περίοδο για την οποία δεν έχει παρέλθει η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος, οπότε ο έλεγχος ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) μηνών από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.
Το σχετικό ΑΦΕΚ εκδίδεται το αργότερο εντός μηνός από την ολοκλήρωση των ανωτέρω ελέγχων (προσωρινού ή τακτικού).

δ) Οι Δ.Ο.Υ. αποστέλλουν στη Γ.Δ.Φ.Ε. & Ε μέσω της ΓΓΠΣ κατάλογο των περιπτώσεων για ης οποίες κρίθηκε απαραίτητος ο τακτικός έλεγχος με αιτιολόγηση της απόφασης αυτής.
5.      Ανάλογη με τα ανωτέρω διαδικασία ακολουθείται για αιτήσεις επιστροφής που εκκρεμούν ή που θα υποβληθούν μέχρι την ολοκλήρωση της ανωτέρω διαδικασίας.
6.      Σε κάθε περίπτωση, μετά τη λήξη της διαχειριστικής περιόδου, από τους δικαιούχους που έτυχαν επιστροφής χωρίς έλεγχο, επιλέγεται δείγμα, για τη διενέργεια ελέγχου.


Άρθρο 2
Διαδικασία καταβολής του επιστρεφόμενου ποσού

1. Οι αρμόδιες Δ.Ο.Υ. μετά την παραλαβή ή έκδοση του Ατομικού Φύλλου
Έκπτωσης προβαίνουν εντός 15 ημερών, στις ενέργειες που προβλέπονται στο Π.Δ.
16/1989.
Το επιστρεφόμενο ποσό που προκύπτει από την εκκαθάριση, συμψηφίζεται οίκοθεν με χρέη του δικαιούχου προς το δημόσιο, διαφορετικά αποστέλλεται σχετική ειδοποίηση σ' αυτόν.
Η εκταμίευση των προς επιστροφή ποσών, εν γένει, πραγματοποιείται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημερομηνία καταχώρισης τους στο βιβλίο "Επιστροφών και διαγραφών", τηρώντας τις διατάξεις της ΠΟΛ 1140/28.12.2006 και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.
2.    Προκειμένου για ποσά προς επιστροφή άνω των 300.000 ευρώ, για τα οποία απαιτείται έγκριση για δημοσιονομικούς λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 32 του ν. 3220/2004, η εκταμίευση πραγματοποιείται εντός τεσσάρων (4) μηνών από την ημερομηνία καταχώρισης τους στο βιβλίο "Επιστροφών και διαγραφών", τηρώντας τις διατάξεις της ΠΟΛ 1140/28.12.2006 και τους δημοσιονομικούς περιορισμούς.
3.    Με την άπρακτη παρέλευση του παραπάνω οριζόμενου μέγιστου χρόνου εκταμίευσης, ο τίτλος επιστροφής (ΑΦΕΚ) χαρακτηρίζεται ληξιπρόθεσμος. Τυχόν ανείσπρακτες   επιστροφές   με   υπαιτιότητα   του   δικαιούχου   δεν   χαρακτηρίζονται

ληξιπρόθεσμες, ούτε οι επιστροφές που έχουν τεθεί σε αναστολή με βάση το άρθρο 35 του ν. 2214/94.

Άρθρο 3
Διεκπεραίωση εκκρεμών επιστροφών

Τα ποσά των ήδη διαμορφωμένων εκκρεμών επιστροφών, που θα έχουν σωρευτεί μέχρι την πλήρη εφαρμογή της παρούσας διαδικασίας, θα εκταμιευτούν, με βάση τους δημοσιονομικούς περιορισμούς, με χρονοδιάγραμμα που θα καθοριστεί στα πλαίσια του Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής για τα έτη 2012-2016.

Άρθρο 4
Η Οικονομική Επιθεώρηση ασκεί δειγματοληπτικό έλεγχο σε Δ.Ο.Υ. για την εφαρμογή της διαδικασίας επιστροφής του ΦΠΑ σε μηνιαία βάση.

Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.


Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ


ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

Σήμερα ξεκινάει η ηλεκτρονική υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, φυσικών και νομικών προσώπων.


Σήμερα αναμένεται να ανοίξουν οι πύλες του TaxisNet για την ηλεκτρονική υποβολή των φετινών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, φυσικών και νομικών προσώπων. Η προθεσμία λήγει στις 15 Ιουνίου για τα φυσικά πρόσωπα και στις 31 Μαΐου για τα νομικά πρόσωπα. 

Υποχρεωτικά ηλεκτρονικά θα πρέπει να υποβάλλουν φέτος τις δηλώσεις τους μισθωτοί και φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα από ακίνητα, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, ή εισόδημα από αλλοδαπή, όταν αυτό ξεπερνάει τις 12.000 ευρώ.

Από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εξαιρούνται οι υπόχρεοι που αποκτούν εισοδήματα από συντάξεις, εκτός κι αν αποκτούν και εισοδήματα από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα και όσοι μετέχουν σε νομικά πρόσωπα της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του ΚΦΕ, οι οποίοι μπορούν να υποβάλουν την δήλωση φορολογίας εισοδήματος τους, είτε σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες ΔΟΥ, είτε προαιρετικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου.

Η ΓΓΠΣ έχει ήδη εκδώσει κλειδάριθμους σε περισσότερους από 325.000 φορολογούμενους, γεγονός που σημαίνει ότι σύντομα θα λάβουν συστημένη επιστολή, στην οποία θα αναγράφονται οι κωδικοί τους με τους οποίους θα μπορούν να κάνουν χρήση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών.
Παράλληλα, εντός των ημερών ολοκληρώνεται και η αποστολή των φετινών εντύπων της φορολογικής δήλωσης σε όλους όσοι έχουν εισοδήματα κάτω από τις 12.000 ευρώ, καθώς και σε όλους τους συνταξιούχους.

Παρασκευή, 4 Μαΐου 2012

Ποιοί θα λάβουν φέτος επιστολή και όχι έντυπο Ε1 απο την Εφορία;


Περίπου 800.000 έντυπα φορολογικών δηλώσεων λιγότερα θα ταχυδρομήσει φέτος το υπουργείο Οικονομικών. Τόσοι ήσαν περίπου κι εκείνοι που δηλώνανε πέρυσι εισοδήματα από 13.000 ευρώ και άνω, αλλά συνήθιζαν να συμπληρώνουν χειρόγραφα τις φορολογικές δηλώσεις που κατέθεταν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην Εφορία.
Για όλους αυτούς, όμως, το υπουργείο Οικονομικών έχει κάνει φέτος τα δικά του σχέδια.

Αντί του φακέλου με το έντυπο Ε1 και τις οδηγίες συμπληρώσεώς του που ελάμβαναν, στο γραμματοκιβώτιό τους θα βρουν αμέσως μετά το Πάσχα μια σκέτη επιστολή που θα τους ειδοποιεί ότι με βάση τον νέο νόμο υποχρεούνται πλέον να συμπληρώσουν και να καταθέσουν μέσω Διαδικτύου (στη διεύθυνση www. gsis.gr) τη δήλωσή τους εφόσον φυσικά το εισόδημά τους το 2011 (δήλωση 2012) ξεπέρασε όντως τις 12.000 ευρώ.

Πώς ξέρει το υπουργείο Οικονομικών ότι οι συγκεκριμένοι που θα λάβουν την επιστολή είχαν το 2011 εισόδημα πάνω από 12.000 ευρώ και άρα δεν χρειάζονται έντυπα να τα συμπληρώσουν φέτος; Δεν το ξέρει! Το εικάζει όμως, βλέποντας πόσα έβγαλαν το 2010 και τα δήλωσαν το 2011.

Για λόγους οικονομίας χαρτιού (εξοικονομούνται έτσι περισσότερα από 1 εκατ. ευρώ), επιδιώχθηκε να λάβουν τα έντυπα και της οδηγίες για το Ε1 μόνο όσοι είχαν δηλώσει πέρυσι 13.000 ευρώ και κάτω, οι οποίοι αποτελούν και τη συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων. Βάσει της πτωτικής τάσεως των εισοδημάτων, στο υπουργείο υπολογίζουν πως το πιθανότερο είναι να μην ξεπέρασαν τα 12.000 ευρώ και άρα να μπορούν, αν θέλουν, να υποβάλλουν εγγράφως τη δήλωση και όχι ηλεκτρονικά.

Μαζί με την επιστολή θα λάβουν και τους κλειδάριθμους για την πρώτη εγγραφή του στο Taxisnet.
Για όλους τους υπόλοιπους 800.000 όμως, που ως πέρυσι δήλωναν εισοδήματα από 13.000 ή 14.000 ευρώ και άνω, τα έντυπα Ε1 δεν θα ταχυδρομηθούν ποτέ. Ετσι το υπουργείο θα εξοικονομήσει πάνω από 1.000.000 ευρώ σε σχέση με πέρυσι που ταχυδρομούσε σε όλα ανεξαιρέτως τα 5,5 εκατομμύρια νοικοκυριά της χώρας τα έντυπα δήλωσης φόρου εισοδήματος.

Τι θα κάνει όμως εάν ένας φορολογούμενος που δεν θα λάβει σπίτι του τις δηλώσεις Ε1 επειδή πέρυσι δήλωνε στην Εφορία εισόδημα π.χ. 15.000 ή 30.000 ή 60.000 ευρώ, αλλά φέτος έχει μείνει άνεργος ή έχει χάσει το 50%-70% των εσόδων που είχε άλλες χρονιές;

Η επιστολή θα του λέει να... υπολογίσει πρόχειρα από μόνος του το εισόδημα που θα δηλώσει και πως, αν αυτό βγαίνει κάτω από 12.000 ευρώ και επιμένει να θέλει να κάνει εγγράφως τη δήλωση, αντί ηλεκτρονικά, όπως υπολόγιζε το υπουργείο για λογαριασμό του, τότε μπορεί να επισκεφθεί μία οποιανδήποτε ΔΟΥ για να ζητήσει εκεί να του δώσουν όσα έντυπα χρειάζεται και τις οδηγίες για να τα συμπληρώσει.

Επιπλέον θα πρέπει να ζητήσουν από τις ΔΟΥ και τους κλειδάριθμους για την εγγραφή τους στο Taxisnet.
Υπενθυμίζεται ότι οι φορολογικές δηλώσεις πρέπει να υποβληθούν έως τις 15 Ιουνίου 2012 και το υπουργείο Οικονομικών εκτιμάται ότι φέτος θα υποβληθούν ηλεκτρονικά πάνω από 3.500.000 φορολογικές δηλώσεις.
Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, από την υποχρέωση ηλεκτρονικής υποβολής εξαιρούνται μόνο οι συνταξιούχοι, εκτός αν το 2011 απέκτησαν και εισοδήματα από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα ή μετέχουν σε Ο.Ε. και Ε.Ε. Οι συνταξιούχοι μπορούν να υποβάλουν τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματός τους είτε σε έντυπη μορφή στις αρμόδιες ΔΟΥ είτε προαιρετικά με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου.

Τετάρτη, 2 Μαΐου 2012

Ποιοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη φορολογική δήλωση - Πώς θα ξέρετε αν σας έχει αποσταλλεί κλειδάριθμος


Αντίστροφα μετράει πλέον ο χρόνος για το ετήσιο ραντεβού 8,5 εκατ. φορολογούμενων με την εφορία.
Τα νέα έντυπα της φορολογικής δήλωσης άρχισαν να φθάνουν σε όσους έχουν ετήσιο εισόδημα κάτω από 12.000 ευρώ καθώς και σε όλους τους συνταξιούχους που ανεξαρτήτως εισοδήματος μπορούν και φέτος να υποβάλλουν τις φορολογικές δηλώσεις τους χειρόγραφα. Την ίδια ώρα η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων ετοιμάζεται να ανοίξει στις 9 Μαίου την ηλεκτρονική πύλη για την υποβολή των φετινών φορολογικών δηλώσεων με την προθεσμία να εκπνέει στις 15 Ιουνίου για όλους τους φορολογούμενους ανεξαρτήτως ΑΦΜ και τρόπου υποβολής της δήλωσης.
Ήδη στις εφορίες και συγκεκριμένα στο Μητρώο επικρατεί το αδιαχώρητο με τους φορολογούμενους που σπεύδουν να προμηθευτούν τον κλειδάριθμο προκειμένου να υποβάλουν ηλεκτρονικά τη δήλωσή τους.
Η ΓΓΠΣ για να διευκολύνει τους πολίτες θα ταχυδρομήσει περισσότερες από 325.000 συστημένες επιστολές με κλειδάριθμους του Τaxisnet σε ισάριθμους φορολογούμενους που έχουν ήδη υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση και έχουν πιστοποιηθεί στην υπηρεσία. Στη συστημένη επιστολή, θα αναγράφονται το username, ο κωδικός, ο κλειδάριθμος και οι οδηγίες ενεργοποίησης του λογαριασμού μέσω internet. Οι φορολογούμενοι έχουν τη δυνατότητα να ελέγξουν αν η ΓΓΠΣ, τους έχει εκδώσει κωδικούς και κλειδάριθμο και αν θα λάβουν συστημένη επιστολή. Στην ιστοσελίδα της ΓΓΠΣ (https://www1.gsis.gr/gsisapps/gsisinfo/kleidarithmoiCreated.htm) οι φορολογούμενοι πληκτρολογώντας το ΑΦΜ τους θα διαπιστώσουν αν θα λάβουν τον κλειδάριθμο ή αν θα πρέπει να επισκεφθούν τη Δ.Ο.Υ. τους για να τον προμηθευτούν.
Μάλιστα έχει υπάρξει συνεννόηση με τα Ελληνικά Ταχυδρομεία προκειμένου οι σχετικές συστημένες επιστολές να παραμείνουν στο ταχυδρομικό γραφείο τουλάχιστον έως τις 15 Ιουνίου, στην περίπτωση που δεν εντοπισθούν οι φορολογούμενοι από τον ταχυδρόμο για να τις παραλάβουν. Σημειώνεται ότι το σύνολο των φορολογούμενων που είναι ήδη πιστοποιημένοι στο Τaxisnet ανέρχονται σε 4,6 εκατομμύρια.
Την ηλεκτρονική οδό για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει να ακολουθήσουν υποχρεωτικά:
  1. Οι φορολογούμενοι που ασκούν επιχείρηση ή επάγγελμα, καθώς και οι υπόχρεοι των οποίων η δήλωση υποβάλλεται από εξουσιοδοτημένο λογιστή.
  2. Οι φορολογούμενοι με εισόδημα από ακίνητα, γεωργικό εισόδημα, εισόδημα από εκμίσθωση ή δωρεάν παραχώρηση γεωργικής γης, εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εισόδημα από αλλοδαπή κλπ,, όταν το ετήσιο συνολικό ατομικό εισόδημά τους, υπερβαίνει τις 12.000 ευρώ.
Από την υποχρέωση της ηλεκτρονικής υποβολής των δηλώσεων εξαιρούνται οι υπόχρεοι που αποκτούν εισοδήματα από συντάξεις, εκτός και αν αποκτούν και εισοδήματα από ατομική επιχείρηση ή ελευθέριο επάγγελμα.
Σημειώστε ότι υποχρέωση να υποβάλλει φορολογική δήλωση (έντυπο Ε1), έχει κάθε φυσικό πρόσωπο, εφόσον το ετήσιο φορολογούμενο εισόδημα του υπερβαίνει τα 3.000 ευρώ, δικό του ή της συζύγου του, καθώς και όταν αυτό είναι μικρότερο από 3.000 ευρώ, εφόσον στο συνολικό εισόδημα του υπόχρεου περιλαμβάνεται και ζημιά από εμπορική ή γεωργική επιχείρηση. Ειδικά, τα φυσικά πρόσωπα που αποκτούν αποκλειστικά εισόδημα από μισθωτές υπηρεσίες, εφόσον έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα λόγω της μείωσης του αφορολόγητου ορίου της κλίμακας φορολογίας εισοδήματος στο ποσό των 5.000 ευρώ προκύπτει ότι δεν έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν δήλωση μέχρι το ποσό αυτό. Τα φυσικά πρόσωπα, που κατά κύριο επάγγελμα είναι αγρότες και έχουν την κατοικία τους στην Ελλάδα, υποχρεούνται να υποβάλλουν δήλωση, εφόσον το ετήσιο καθαρό γεωργικό τους εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των 3.000 ευρώ.

Τρίτη, 1 Μαΐου 2012

Τεκμήριο εισοδήματος, η ενοικίαση κατοικίας...


Βασικές προβλέψεις της νομοθεσίας περί τεκμηρίων, τις οποίες θα βρούμε μπροστά μας κατά τη συμπλήρωση της φορολογικής δήλωσης είναι οι εξής:
• Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας ενός ακινήτου μεταξύ των δύο συζύγων, το τεκμήριο υπολογίζεται ξεχωριστά για κάθε σύζυγο ανάλογα με το ποσοστό που κατέχει ο καθένας. Έτσι, ένα διαμέρισμα 120 τετραγωνικών έχει τεκμήριο 9860 ευρώ. Αν ανήκει 50-50% στους δύο συζύγους, το τεκμήριο αυτό μοιράζεται. Βέβαια, για την κάλυψη του τεκμαρτού εισοδήματος, λαμβάνεται υπόψη το οικογενειακό εισόδημα. Που σημαίνει ότι αν η σύζυγος είναι άνεργη, δεν διατρέχει κάποιο κίνδυνο καθώς το τεκμήριο θα καλυφτεί από το εισόδημα του συζύγου της.
• Είναι ξεκάθαρο από το νόμο ότι η κύρια κατοικία, εφόσον είναι ενοικιασμένη, βαραίνει αυτόν που τη χρησιμοποιεί και όχι τον ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης, είναι υποχρεωμένος να δηλώσει μόνο τα ενοίκια που εισπράττει. Ο ενοικιαστής, είναι υποχρεωμένος να δηλώσει τα στοιχεία της κατοικίας όπου διαμένει, και φυσικά να επιβαρυνθεί με το τεκμήριο που αντιστοιχεί στο ακίνητο.
• Ο φορολογούμενος που δηλώνει φιλοξενούμενος απαλλάσσεται του τεκμηρίου. Μοναδική υποχρέωση του φιλοξενούμενου, είναι να δηλώσει την φιλοξενία, στους κωδικούς όπου δηλώνονται τα ενοίκια της κύριας κατοικίας
• Για τις δευτερεύουσες κατοικίες, υπάρχει μείωση του τεκμηρίου σε ποσοστό 50%. Δεν υπάρχει πλέον η έννοια της εξοχικής κατοικίας. Ούτε υπάρχει η έννοια του υπολογισμού του τεκμηρίου μόνο για τρεις μήνες τον χρόνο.
• Σε όλες τις κατοικίες, το τεκμήριο υπολογίζεται μόνο για το χρονικό διάστημα χρησιμοποίησης της κατοικίας.
 
Για κενό διαμέρισμα, δεν υπολογίζεται τεκμήριο. Όμως, το αν ένα διαμέρισμα είναι κενό ή όχι, πρέπει να αποδεικνύεται με κάποιο Τελευταία τροποποίηση λογαριασμό ΔΕΚΟ από τον οποίο να προκύπτει μηδενική κατανάλωση.