Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2014

ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ


Παραγραφή είναι η απόσβεση της αξίωσης λόγω μη ενασκήσεώς της μέσα στο χρόνο που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις.

 Σκοπός
Η Παραγραφή των αξιώσεων έχει σαν σκοπό τον τερματισμό της αβεβαιότητας στις συναλλαγές. Ειδικότερα, η παραγραφή των αξιώσεων του Δημοσίου έχει σαν σκοπό την εκκαθάριση αυτών με τη δημιουργία σαφούς εικόνας των εσόδων  του και την απαλλαγή των αρμοδίων τμημάτων από άσκοπη εργασία για την επιδίωξη της είσπραξης των οφειλών που δεν έχουν καμία πιθανότητα να εισπραχθούν.
Αναστολή Παραγραφής
Έννοια:
Αναστολή παραγραφής είναι ο μη υπολογισμός του χρόνου κατά τον οποίον διαρκεί ο λόγος της αναστολής και η συνέχιση αυτής δηλαδή της παραγραφής από τότε που παύει ο λόγος της αναστολής.
1.    Κυριότεροι λόγοι Αναστολής
Η Παραγραφή αναστέλλεται:
Α)  Για τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 255 του Α.Κ
Σύμφωνα με το άρθρο αυτό, « η παραγραφή αναστέλλεται για όσο χρόνο ο δικαιούχος εμποδίστηκε από δικαιοστάσιο ή από άλλο λόγο ανώτερης βίας να ασκήσει την αξίωσή του μέσα το τελευταίο εξάμηνο του χρόνου της παραγραφής. Η Παραγραφή επίσης αναστέλλεται για όσο χρονικό διάστημα μέσα στο τελευταίο εξάμηνο του χρόνου της ο υπόχρεος απέτρεψε με δόλο τον δικαιούχο να ασκήσει την αξίωση ».
Β) Για τους λόγους που αναφέρονται στο Άρθρο 87 του Ν 2362/1995
·       Για χρονικό διάστημα ίσο με το χρόνο για τον οποίο είχε χορηγηθεί στον υπόχρεο ή σε συνυπόχρεο, κατά την τελευταία διετία της παραγραφής, αναστολή πληρωμής του χρέους του ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής είτε με νόμο, είτε με δικαστική απόφαση, είτε με πράξη αρμόδιας αρχής,  που εκδίδεται ύστερα από αίτηση του υπόχρεου, ανεξάρτητα αν αυτός έχει συμμορφωθεί ολικά ή μερικά.
Για χρονικό διάστημα  ίσο με το χρόνο κατά τον οποίο  το Δημόσιο έχει εμποδιστεί να επιδιώξει την είσπραξη των οφειλών με αναγκαστικά μέτρα, λόγω αναστολής εκτέλεσης που έχει χορηγηθεί με διάταξη νόμου.
Και στις δύο (2) παραπάνω περιπτώσεις  η παραγραφή συνεχίζεται μετά τη λήξη της αναστολής της και σε καμία περίπτωση δεν συμπληρώνεται πριν περάσει ένα (1) έτος από τη λήξη, είτε της αναστολής πληρωμής ή της παραβίασης της υποχρέωσης  τμηματικής καταβολής, είτε της αναστολής λήψης των αναγκαστικών μέτρων αντίστοιχα.
·       Κατά τη διάρκεια ανηλικότητας του οφειλέτη ή και δύο έτη μετά την ενηλικίωση αυτού, αν η κληρονομιά στερείται Ενεργητικού, ανεξάρτητα της ύπαρξης ή μη κηδεμόνα ή επιτρόπου του ανήλικου.
·       Ο χρόνος της παραγραφής κάθε απαίτησης του Ελληνικού Δημοσίου παρατείνεται για δύο (2) έτη, σε περίπτωση που ο οφειλέτης κατά την τελευταία διετία του χρόνου της παραγραφής διέμενε στο εξωτερικό για χρόνο μεγαλύτερο του μηνός, συναπτώς ή μη.
·       Σε περίπτωση δικαστικής αμφισβήτησης από οποιονδήποτε είτε του Νόμιμου Τίτλου γενικά της απαίτησης του Δημοσίου είτε της Νομιμότητας της εν στενή εννοία βεβαίωσης, είτε της για οποιονδήποτε λόγο εγκυρότητας πράξεως της αναγκαστικής εκτέλεσης προς είσπραξη απαιτήσεως του Δημοσίου (δηλ. Διοικητικής Εκτέλεσης), η προβλεπόμενη παραγραφής της απαίτησης του Δημοσίου προς βεβαίωση (εν ευρεία εννοία) ή προς είσπραξη της βεβαιωμένης απαίτησής του αναστέλλεται, μέχρι της έκδοσης τελεσίδικης δικαστικής  απόφασης  επί της δικαστικής αυτής διένεξης και δεν συμπληρώνεται αυτή, σε κάθε περίπτωση, προ της παρόδου ενός (1) έτους από την κοινοποίηση με επιμέλεια των αντιδίκων του Δημοσίου, με δικαστικό επιμελητή στον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας και τον Υπουργό Οικονομικών, της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

 Διακοπή της Παραγραφής

Έννοια:
Η διακοπή της παραγραφής είναι το γεγονός το οποίο επιφέρει τη ματαίωση του χρόνου της παραγραφής που διανύθηκε. Δηλαδή, ο χρόνος αυτός, δεν υπολογίζεται στην παραγραφή.
Μετά τη διακοπή αρχίζει νέα παραγραφή, ίσου χρόνου με τη διακοπείσα.
Ο χρόνος της παραγραφής ποικίλλει ανάλογα με τη φύση της απαίτησης.Διοικητικές πράξεις που διακόπτουν τον χρόνο της παραγραφής

·       Η κατάσχεση περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή του συνοφειλέτη ή τρίτου εγγυητή αυτών και ανεξάρτητα αν αυτή ενεργείται σε χείρας αυτών ή ενεργείται σε χείρας τρίτου.
·       Η έκδοση προγράμματος πλειστηριασμού, ανεξάρτητα από την κοινοποίηση ή μη αυτού στον καθ’ ου έχει εκδοθεί το πρόγραμμα. Η παραγραφή διακόπτεται έστω και αν ο πλειστηριασμός αναβλήθηκε ή ματαιώθηκε.
·       Η αναγγελία προς επαλήθευση στην πτώχευση είτε του οφειλέτη είτε του φυσικού ή νομικού προσώπου μαζί και του συνυπόχρεου ή για τα χρέη του οποίου ευθύνεται αυτό. Η αναγγελία στην πτώχευση επάγεται τη διακοπή, εφόσον κοινοποιείται είτε στον γραμματέα του πτωχευτικού δικαστηρίου είτε τον σύνδικο της πτώχευσης. Ειδικά, για τις μη προνομιακές απαιτήσεις του Δημοσίου, η παραγραφή αρχίζει και πάλι έξι μήνες από την κοινοποίηση της τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, με επιμέλεια του οφειλέτη στον Προϊστάμενο της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας ή του Τελωνείου, για επικύρωση του δικαστικού συμβιβασμού.
Η Ένωση των Πιστωτών ή η Αποκατάσταση του Πτωχού καθώς και η Ανάκληση της περί κηρύξεως της πτώχευσης δικαστικής απόφασης ή η Ακύρωση ή η Διάρρηξη του πτωχευτικού συμβιβασμού δεν επάγονται έναρξη εκ νέου της παραγραφής που διακόπτεται με την αναγγελία.
·       Η αναγγελία για κατάταξη σε πλειστηριασμό περιουσιακού στοιχείου του οφειλέτη ή των λοιπών  ανωτέρω αναφερομένων προσώπων.
·       Η αναγγελία στον Εκκαθαριστή Κληρονομιάς ή στον Εκκαθαριστή διαλυθέντος νομικού προσώπου. Αν ένα νομικό πρόσωπο διαλυθεί και δεν υπάρχει άμεσα γνωστός Εκκαθαριστής βάσει του καταστατικού ή μετά από δικαστική απόφαση, η παραγραφή της απαίτησης του Δημοσίου αναστέλλεται μέχρι να ορισθεί εκκαθαριστής και έξη(6) μήνες μετά από τον ορισμό του.
·       Η εγγραφή υποθήκης ή προσημείωσης υποθήκης επί ακινήτου οποιουδήποτε από τα προαναφερθέντα πρόσωπα. Η εξάλειψή τους εντός του χρόνου της νέας παραγραφής, χωρίς την γραπτή συναίνεση του Δημοσίου, δεν αναιρεί τη διακοπή για ένα (1) έτος μετά τη γραπτή γνωστοποίηση από τον οφειλέτη προς την Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία που έγινε η εξάλειψη.
·       Από την έναρξη σύμφωνα με τον  Κ.Ε.Δ.Ε διοικητική δηλαδή αναγκαστική εκτέλεση μέχρι να καταστεί αμετάκλητος ο Πίνακας Κατάταξης των Δανειστών, κάθε πράξης της αναγκαστικής εκτέλεσης και κάθε διαδικαστική ως προς τον πίνακα κατάταξης πράξη των διαδίκων ή του δικαστηρίου. Η Παραγραφή αρχίζει και πάλι έξι (6) μήνες από την κοινοποίηση της Αμετάκλητης Δικαστικής Απόφασης επί του Πίνακα Κατάταξης των Δανειστών, με επιμέλεια των αντιδίκων στο Δημόσιο, με Δικαστικό Επιμελητή.
                                 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ             
·       Η άρση της κατάσχεσης, η εξάλειψη της υποθήκης ή η ανάκληση άλλης Πράξης διοικητικής
ή αναγκαστικής εκτέλεσης, από την αρμόδια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ) ή από άλλη αρμόδια για αυτό διοικητική αρχή, δεν εξαλείφει αναδρομικά τη διακοπή της παραγραφής, η οποία αρχίζει εκ νέου από την ημερομηνία της Άρσης ή της Εξάλειψης ή της Ανάκλησης αντίστοιχα.
·       Επί περισσοτέρων συνοφειλετών, διαιρετώς ή εις ολόκληρον ευθυνομένων, περιλαμβανομένου και του εγγυητή, η διακοπή της παραγραφής της απαίτησης του Δημοσίου ως προς ένα εξ αυτών ενεργεί και κατά των λοιπών.
·       Με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου  88 Ν 2362/95, οι λόγοι διακοπής της παραγραφής ισχύουν και για τις απαιτήσεις  του Δημοσίου, δηλαδή εφαρμόζονται και στο Ι.Κ.Α, όπου αναφέρεται ο Προϊστάμενος της Δ.Ο.Υ, εδώ νοείται Ο Διευθυντής της Ταμειακής Υπηρεσίας Ταμείου Είσπραξης Εσόδων Ι.Κ.Α.
                                
                       Χρόνος Παραγραφής Αξιώσεων του Δημοσίου

                        Παραγραφή απαιτήσεων του Δημοσίου  
  
                        Σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν 2362/1995 Περί Δημοσίου
                        Λογιστικού:
1.     Καμμία χρηματική απαίτηση του Δημοσίου δεν υπόκειται σε παραγραφή προτού βεβαιωθεί προς είσπραξη σαν δημόσιο έσοδο στην αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία ή το  αρμόδιο Τελωνείο (βεβαίωση εν στενή εννοία). Ο κανόνας δεν αλλοιώνεται από την τυχόν βραδεία τοιαύτη βεβαίωση.    
2.     Η χρηματική απαίτηση του Δημοσίου μαζί με συμβεβαιούμενα πρόστιμα, παραγράφεται μετά από μία πενταετία από τη λήξη του Οικονομικού Έτους μέσα στο οποίο βεβαιώθηκε εν στενή εννοία και κατέστη ληξιπρόθεσμη.
3.     Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου που
·       Απορρέει από σύμβαση που έχει καταρτίσει, περιλαμβανομένης και της συμβάσεως εκείνης που βασίζεται σε πρακτικό του Ν.Σ.Κ για εξωπτωχευτική ρύθμιση του τρόπου καταβολής των πτωχευτικών χρεών προς το Δημόσιο, η οποία εξομοιώνεται πλήρως με μεταπτωχευτική έννομη σχέση του πτωχού,
·       Απορρέει από τελεσίδικη απόφαση (αναγνωριστική ή καταψηφιστική) οποιουδήποτε δικαστηρίου,
·       Γεννήθηκε συνεπεία άπιστης διαχείρισης,
·       Απορρέει από διάταξη τελευταίας βούλησης,
·       Αφορά σε περιοδικές παροχές,
·       Γεννήθηκε από καταλογισμό που έγινε από οποιαδήποτε αρμόδια δημόσια αρχή,
·       Γεννήθηκε από αυτοτελή πρόστιμα που επιβλήθηκαν από διοικητικές αρχές,
·       Αφορά σε απόδοση παρακρατηθέντων ή για λογαριασμό αυτού εισπραχθέντων φόρων, τελών και δικαιωμάτων,
·       Απορρέει από κατάπτωση εγγυήσεων τρίτων, παραγράφεται μετά από μία εικοσαετία από τη λήξη του Οικονομικού Έτους μέσα στο οποίο έγινε η εν στενή εννοία βεβαίωση αυτής.

 Χρηματική απαίτηση του Δημοσίου, που περιήλθε σε αυτό με οποιονδήποτε τρόπο και οποιαδήποτε αιτία, υπόκειται στην προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις, ανάλογα με τον χρόνο παραγραφής αυτής, που δεν δύναται σε κάθε περίπτωση να συμπληρωθεί στο πρόσωπο του Δημοσίου, προ της παρόδου πέντε (5) ετών από τη λήξη του οικονομικού έτους μέσα στο οποίο έγινε η εν στενή εννοία βεβαίωση αυτής.
.Απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρους, δασμούς, τέλη και δικαιώματα, η είσπραξη των οποίων έχει ανατεθεί στα Τελωνεία εφόσον δεν έχουν βεβαιωθεί ή βεβαιώθηκαν ελλιπώς, παραγράφονται με από μία τριετία από την ημερομηνία γένεσης του απαιτητού της οφειλής.
Απαιτήσεις του Δημοσίου από φόρους, δασμούς , τέλη, δικαιώματα που βεβαιώθηκαν στα τελωνεία, παραγράφονται     μετά από μία δεκαετία από τη λήξη του οικονομικού έτους, εντός του οποίου αυτές βεβαιώθηκαν κατά τις ειδικότερες διατάξεις της τελωνειακής νομοθεσίας.


Κυριακή, 16 Νοεμβρίου 2014

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟΣ ΣΤΟ ΕΝ.Φ.Ι.Α


Υποκείμενος ΕΝ.Φ.Ι.Α. α) Αυτός που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία, από την ημερομηνία σύνταξης του οριστικού συμβολαίου κτήσης. β) Αυτός που αποκτά δικαίωμα σε ακίνητο από οποιαδήποτε αιτία, από την ημερομηνία τελεσιδικίας της δικαστικής απόφασης με την οποία αναγνωρίζεται δικαίωμα ή καταδικάζεται ο δικαιοπάροχος σε δήλωση βουλήσεως. γ) Ο υπερθεματιστής, από την ημερομηνία σύνταξης της κατακυρωτικής έκθεσης. δ) Ο κληρονόμος και ειδικότερα: • ο εκ διαθήκης κληρονόμος, εφόσον έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας έτους, • ο εξ αδιαθέτου κληρονόμος, εφόσον δεν έχει δημοσιευθεί διαθήκη μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας έτους. ε) Όποιος έχει αποκτήσει δικαίωμα σε ακίνητο με οριστικό συμβόλαιο δωρεάς αιτία θανάτου, εφόσον ο θάνατος επήλθε μέχρι και την 31η Δεκεμβρίου του προηγούμενου της φορολογίας έτους. Επίσης υποκείμενο ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι: α) Αυτός που αποκτά δικαίωμα με προσύμφωνο αγοράς με τον όρο της αυτοσύμβασης, με εξαίρεση το εργολαβικό προσύμφωνο. β) Ο δικαιούχος ακινήτου από το Δημόσιο ή τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης ή Ν.Π.Δ.Δ., εφόσον έχει παραλάβει το ακίνητο, ακόμα και πριν από τη σύνταξη οριστικού παραχωρητηρίου. γ) Ο κηδεμόνας για τα ακίνητα σχολάζουσας κληρονομιάς. δ) Ο εκτελεστής διαθήκης ή εκκαθαριστής κληρονομίας για τα κληρονομιαία ακίνητα. ε) Ο μεσεγγυούχος ακινήτου. στ) Ο σύνδικος της πτώχευσης. ζ) Ο νομέας επίδικου ακινήτου. Αν το ακίνητο εκνικηθεί με τελεσίδικη απόφαση, ο ΕΝ.Φ.Ι.Α. που καταβλήθηκε δεν επιστρέφεται. η) Ο εργολάβος, για το εργολαβικό του αντάλλαγμα εφόσον έχουν παρέλθει τέσσερα έτη από την ημερομηνία θεώρησης από την Ελληνική Αστυνομία της οικοδομικής άδειας για την έναρξη των εργασιών ή αυτό έχει εκμισθωθεί ή χρησιμοποιηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από τον εργολάβο, πριν την παρέλευση των τεσσάρων αυτών ετών. Μέχρι την υποχρέωση δήλωσης των ακινήτων από τον εργολάβο, το εργολαβικό αντάλλαγμα δηλώνεται από τον οικοπεδούχο. ΠΡΟΣΟΧΗ! Σημαντική αλλαγή ως προς τον υποκείμενο εργολάβο για το εργολαβικό του αντάλλαγμα σε σχέση με τα ισχύοντα από 1η Ιανουαρίου 2011 έως και την 31η Δεκεμβρίου 2013.Για τα έτη αυτά υποκείμενος, για το εργολαβικό του αντάλλαγμα, ήταν ο εργολάβος εφόσον είχαν παρέλθει τρία έτη από την έκδοση της αρχικής οικοδομικής άδειας. θ) Ο κάτοχος ακινήτου που ανήκει σε φορέα της Γενικής Κυβέρνησης, χωρίς τη συναίνεση του φορέα. Το ακίνητο για τις ανάγκες του ΕΝ.Φ.Ι.Α., θεωρείται ότι ανήκει στο φορολογούμενο κατά πλήρη κυριότητα. ι) Ο κάτοχος ακινήτου, πλην του Δημοσίου, που ανήκει στην ΕΤΑΔ Α.Ε. και στην Παράκτιο Αττικό Μέτωπο Α.Ε., με τη συναίνεση των ως άνω εταιρειών και ανεξάρτητα του τρόπου περιέλευσης σε αυτόν η κατοχή του ακινήτου. Το ακίνητο για τις ανάγκες του ΕΝ.Φ.Ι.Α., θεωρείται ότι ανήκει στο φορολογούμενο κατά πλήρη κυριότητα. ια) Ο Ο.Τ.Α. για ακίνητο που δεσμεύει για οποιονδήποτε λόγο, εφόσον έχει εκδοθεί αποζημίωση γι’ αυτό, για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο εκκρεμεί η καταβολή σχετικής αποζημίωσης.

Τρίτη, 11 Νοεμβρίου 2014

Προϋποθέσεις αναγνώρισης δαπάνης


1.Τήρηση βιβλίων ΚΦΑΣ η ΚΒΣ από τα οποία εξάγεται λογιστικό αποτέλεσμα
2.Η δαπάνη να προβλέπεται από διάταξη Νόμου
3.Η δαπάνη να στηρίζεται σε δικαιολογητικά
4.Η δαπάνη να είναι αθροιστικά πραγματική, να αφορά την επιχείρηση, να μην είναι εικονική ή πλασματική
5.Η δαπάνη να είναι καταχωρημένη στα βιβλία της επιχείρησης
6.Η δαπάνη να είναι βέβαιη και εκκαθαρισμένη
7.Η δαπάνη να έχει σκοπό την απόκτηση εισοδήματος και όχι κεφαλαίου
8.Η δαπάνη να είναι δεδουλευμένη
9.Η δαπάνη να συμβάλει στην απόκτηση φορολογητέου εισοδήματος

ΡΥΘΜΙΣΗ ΧΡΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ ΕΩΣ ΚΑΙ 100 ΔΟΣΕΙΣ(Ν.4305/2014)

Σύμφωνα με την απόφαση, η αίτηση για υπαγωγή στη ρύθμιση των διατάξεων του άρθρου 51 «Ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση» του ν. 4305/2014 υποβάλλεται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτυακής εφαρμογής για όλες τις περιπτώσεις που αυτό υποστηρίζεται τεχνικά. Εξαιρετικά και σε περίπτωση που υφίσταται τεχνική αδυναμία διαδικτυακής υποστήριξης, η αίτηση υποβάλλεται στη Δ.Ο.Υ./ Τελωνείο/Υπηρεσία, ο Προϊστάμενος της οποίας είναι αρμόδιος για την επιδίωξη της είσπραξης της οφειλής, ο οποίος εξετάζει την αίτηση και τις προϋποθέσεις υπαγωγής.

Η καταβολή των δόσεων διενεργείται στους φορείς είσπραξης (Τράπεζες κλπ) με την χρήση μοναδικού κωδικού πληρωμής ή στην κατά περίπτωση υπηρεσία της φορολογικής διοίκησης..Η πρώτη δόση της ρύθμισης είναι καταβλητέα μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, οι δε επόμενες δόσεις την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών. Η καταβολή της οφειλής δύναται να πραγματοποιείται μέσω πάγιας εντολής στους φορείς είσπραξης.

Υποχρεωτικά υπάγεται στη ρύθμιση το σύνολο των βεβαιωμένων έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 και ληξιπρόθεσμων και μόνον έως 1 Οκτωβρίου , που δεν έχουν τακτοποιηθεί κατά νόμιμο τρόπο με αναστολή πληρωμής ή διευκόλυνση ή άλλη νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών.

Μετά από επιλογή του οφειλέτη μπορούν να υπαχθούν βεβαιωμένες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που τελούν σε διοικητική ή δικαστική ή εκ του νόμου αναστολή κατά κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής, βεβαιωμένες και ληξιπρόθεσμες έως και την 1η Οκτωβρίου 2014 οφειλές που κατά την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής οφειλών, των οποίων οι όροι τηρούνται. Στην περίπτωση υπαγωγής στη νέα ρύθμιση, επέρχεται απώλεια των ανωτέρω διευκολύνσεων ή ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής χρεών.

Δεν υπάγονται οφειλές που δεν δύνανται να υπαχθούν σε νομοθετική ρύθμιση τμηματικής καταβολής οφειλών βλ (ΦΠΑ από έλεγχο). Ομοίως δεν υπάγονται οφειλές η αποπληρωμή των οποίων έχει ρυθμιστεί από συμφωνία που επικυρώθηκε με δικαστική απόφαση κατ΄άρθρα 99 επ. Πτωχευτικού Κώδικα, 44 ν. 1892/90 ή άλλες διατάξεις, εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά στη συμφωνία.

Η ρύθμιση χορηγείται ανά οφειλέτη και για τις ως άνω οφειλές για τις οποίες έχει ευθύνη καταβολής. Ο οφειλέτης τυγχάνει των ευεργετημάτων της ρύθμισης μετά την καταβολή της πρώτης δόσης αυτής. Η υποχρεωτικά υπαγόμενη στη ρύθμιση βασική οφειλή δεν μπορεί να ξεπερνά το 1 εκατ. ευρώ.

Προϋποθέσεις υπαγωγής

Για την υπαγωγή στη ρύθμιση πρέπει ο οφειλέτης να έχει υποβάλει τις προβλεπόμενες από τον νόμο φορολογικές δηλώσεις, ταυτόχρονα με την υποβολή της αίτησης. Εφόσον κατά τη διενέργεια των αυτοματοποιημένων ελέγχων από την ηλεκτρονική εφαρμογή προκύψει εκκρεμότητα υποβολής φορολογικής δήλωσης, αυτή πρέπει πρώτα να τακτοποιηθεί και στη συνέχεια ο οφειλέτης δύναται να υποβάλει αίτηση υπαγωγής. Για την υπαγωγή σε αριθμό δόσεων άνω των 72 έως και 100, το ποσό της συνολικά ρυθμιζόμενης βασικής οφειλής δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 15.000.

Οι οφειλέτες που έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση «τελευταίας ευκαιρίας» και τηρούν τους όρους της ρύθμισης αυτής τυγχάνουν αναδρομικά των εκπτώσεων και των πρόσθετων ευεργετημάτων του ν. 4305/2014. Ειδικότερα για τους οφειλέτες που επιλέξουν να υπαγάγουν την εναπομένουσα ρυθμισμένη οφειλή τους στη ρύθμιση του ν. 4305/2014, οι ανωτέρω εκπτώσεις δύνανται να χορηγηθούν μετά την καταβολή της πρώτης δόσης αυτής. Για όσους οφειλέτες δεν επιλέξουν με σχετική αίτηση και έως την 31η Μαρτίου 2015 την υπαγωγή τους στη ρύθμιση του ν.4305/2014 ή την διατήρηση της ρύθμισης του ν. 4152/2013, θεωρείται ότι έχουν επιλέξει τη διατήρηση της ρύθμισης του ν. 4152/2013 με τα σχετικά ευεργετήματα του ν. 4305/2014. Αίτηση για διατήρηση της ρύθμισης του ν. 4152/2013 υποβάλλεται άπαξ έως τις 31.03.2015.

Οι απαλλαγές διενεργούνται για τις οφειλές που είναι βεβαιωμένες στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες και στα Ελεγκτικά Κέντρα, επί των εξοφλημένων δόσεων ρύθμισης, με Ατομικό Φύλλο Έκπτωσης (ΑΦΕΚ), το οποίο συντάσσεται από τον αρμόδιο για τη χορήγηση της ρύθμισης «τελευταίας ευκαιρίας» Προϊστάμενο, ο οποίος ελέγχει και την τήρηση των όρων της, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4152/13 και της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ 1111/2013, λαμβάνοντας υπόψη το προτεινόμενο προς επιστροφή ποσό από την ηλεκτρονική εφαρμογή.

Το ΑΦΕΚ εκκαθαρίζεται και εξοφλείται από το τμήμα Εσόδων της υπηρεσίας όπου είναι βεβαιωμένη η οφειλή, εντός 90 ημερών από την ημερομηνία που ορίζεται στο πρώτο εδάφιο του ν. 4305/2014. Το συνολικό επιστρεφόμενο ποσό πιστώνεται κατά προτεραιότητα στις δόσεις της ρύθμισης.

Για τις οφειλές που είναι βεβαιωμένες στα Τελωνεία με την έκδοση απόφασης απαλλαγής προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής και στην περίπτωση που προκύψει υπόλοιπο προς επιστροφή ποσό θα διενεργείται με τη διαδικασία επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων.

Απώλεια της ρύθμισης

Η ρύθμιση απόλλυται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής σύμφωνα με τα στοιχεία βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης δεν είναι φορολογικά ενήμερος από την ημερομηνία υπαγωγής και καθ' όλη τη διάρκεια της ρύθμισης ή δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της ρύθμισης ή δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μέχρι δύο δόσεις ανά έτος προγράμματος ρύθμισης ή δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα μία δόση της ρύθμισης ανά έτος προγράμματος ρύθμισης για χρονικό διάστημα μέχρι δύο μήνες ή έχει δηλώσει ανακριβή στοιχεία προκειμένου να του χορηγηθεί η ρύθμιση.

Γενικώς, στην περίπτωση που διαπιστωθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης ότι δεν πληρούνται οι όροι των διατάξεων του 4305/2014 και της παρούσας απόφασης, η ρύθμιση απόλλυται και ο οφειλέτης χάνει τα ευεργετήματα της ρύθμισης.

Στην απόφαση ξεκαθαρίζεται πως σε έκτακτες περιπτώσεις που για την οποιαδήποτε αιτία δεν εμφανίζονται στο πληροφοριακό σύστημα των Δ.Ο.Υ.οι σχετικές πληρωμές, ο αιτών οφείλει να προσκομίζει στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.το σχετικό παραστατικό πληρωμής, για την αξιολόγηση του αιτήματος αποδεικτικού ενημερότητας.

Κατά την ημερομηνία της αίτησης υπολογίζονται οι απαλλαγές του ν. 4305/2014. Από την ίδια ημερομηνία υπολογίζεται τόκος που ανέρχεται σε 4.56% ετησίως και επιβαρύνει τις υπαχθείσες στη ρύθμιση οφειλές. Από την υπαγωγή στη ρύθμιση και ενόσω αυτή διαρκεί, οι οφειλές δεν επιβαρύνονται με τις κατά ΚΕΔΕ και κατά ΚΦΔ προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής. Το ελάχιστο συνολικό ποσό μηνιαίας δόσης της ρύθμισης δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 50 ευρώ.

Δυνατότητα αλλαγής προγράμματος ρύθμισης

Εφόσον ο οφειλέτης επιθυμεί σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης να εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, ή σε περίπτωση εξόφλησης του συνόλου της οφειλής με οποιοδήποτε τρόπο, ο οφειλέτης θα τύχει απαλλαγής επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων, τόκων και προστίμων εκπρόθεσμης καταβολής κατά ποσοστό ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης, που τελικά διαμορφώνεται.

Ο οφειλέτης που έχει υπαχθεί σε πρόγραμμα ρύθμισης οφειλών του ν. 4305/2014 δύναται να επιλέξει την υπαγωγή του σε άλλο πρόγραμμα ρύθμισης της ίδιας περίπτωσης με διαφορετικό αριθμό δόσεων για το υπόλοιπο προς καταβολή ποσό και υπό τις ίδιες προϋποθέσεις. Στην περίπτωση αυτή δικαιούται απαλλαγή από τις προσαυξήσεις, τόκους και πρόστιμα εκπρόθεσμης καταβολής για το εναπομείναν ποσό σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα ρύθμισης. Ο συνολικός αριθμός των μηνιαίων δόσεων δεν μπορεί να υπερβαίνει τις εβδομήντα 72 ή τις 100 κατά περίπτωση, υπολογιζόμενος από την πρώτη δόση του αρχικού προγράμματος ρύθμισης.

Από την ημερομηνία δημοσίευσης την απόφασης αυτής και μέχρι την 31η Μαρτίου 2015, δεν επιτρέπεται η χορήγηση ρυθμίσεων τμηματικής καταβολής κατά τις διατάξεις του ν. 4152/2013 για τους οφειλέτες
που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 4305/2014. Για το ίδιο χρονικό διάστημα, η αίτηση χορήγησης ρυθμίσεων υπαγωγής στη ρύθμιση του ν. 4152/2013 δεν δύναται να υποβληθεί ηλεκτρονικά.

Κυριακή, 2 Νοεμβρίου 2014

Μονοκατοικίες χωρίς σύσταση οριζόντιας και κάθετης ιδιοκτησίας στο Ε9


Στα «κτίσματα επί οικοπέδου χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές ανά όροφο, και η επιφάνεια του οικοπέδου αναγράφεται στην ίδια γραμμή με το ισόγειο. Αν όμως στο ισόγειο υπάρχουν κτίσματα
διαφορετικής κατηγορίας αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές και σε μια μόνο από αυτές τα στοιχεία του οικοπέδου».Τα κτίσματα θα αναγραφούν σε ξεχωριστή γραμμή και σε μία από αυτές θα αναγραφούν και τα στοιχεία του οικοπέδου, όπως και το σύνολο των τ.μ. των κτισμάτων,  τα στοιχεία του οικοπέδου ανά ιδιοκτήτη αναγράφονται σε μία μόνο γραμμή,εφόσον έχει περισσότερες από μία ιδιοκτησίες.
Επιπλέον δεδομένου ότι επί του οικοπέδου και κατεπέκταση επί των κτισμάτων ο φορολογούμενος διαθέτει διαφορετικά εμπράγματα δικαιώματα (επικαρπία, ψιλή κυριότητα), θα πρέπει επίσης να αναγραφεί σε διαφορετική γραμμή το κάθε εμπράγματο δικαίωμα.

Αποθήκευση αγαθών


Η διακίνηση αγαθών για οποιονδήποτε λόγο (π.χ. πώληση, φύλαξη, επισκευή, δωρεάν παραχώρηση, κάλυψη εγγύησης κ.λπ.) θα πρέπει να πραγματοποιείται με την έκδοση του σχετικού δελτίου αποστολής (παρ. 1, τουάρθρου 5, του ΚΦΑΣ). Επί του στοιχείου αυτού θα αναγράφεται και ο λόγος της μεταφοράς και μετακίνησης των εν λόγω αγαθών. Στην περίπτωση διακίνησης αγαθών με σκοπό τη φύλαξή τους σε εγκαταστάσεις τρίτων (όπως λ.χ. υποψήφιων πελατών ή άλλης επιχείρησης) αρκεί, εκτός των άλλων, η αναγραφή της διεύθυνσης της αποθήκης ή της εγκατάστασης ως «προορισμός» της αποστολής των αγαθών,καθώς και η συμπλήρωση των στοιχείων του ιδιοκτήτη ή μισθωτή του ανωτέρου χώρου ως στοιχεία
«συμβαλλόμενου».