Παρασκευή, 20 Δεκεμβρίου 2013

Εισαγωγή συναλλάγματος από αλλοδαπό για κάλυψη τεκμηρίωνΑλλοδαποί που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα κάνουν εισαγωγή συναλλάγματος για κάλυψη τεκμηρίων
απόκτησης και τεκμηρίων διαβίωσης.


Ερώτηση: έχουν υποχρέωση να δικαιολογήσουν την προέλευση των χρημάτων αυτών π.χ. να προσκομίσουν
τις δηλώσεις εισοδήματος που έχουν υποβάλει στη χώρα τους (δεδομένου ότι σε κάποιες τρίτες χώρες δεν
υποβάλλονται δηλώσεις από τους μισθωτούς); Υπάρχει περίπτωση να φορολογηθούν και στην Ελλάδα για τα
χρήματα που μεταφέρουν; Αλλάζει κάτι αν ο αλλοδαπός είναι από χώρα της ΕΕ η από τρίτη χώρα;
ΑΠΑΝΤΗΣΗ
Τόσο από τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.2238/1994 ο οποίος ισχύει για τα εισοδήματα του 2013 όσο και
από τις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν.4172/2013 που ισχύει για τα εισοδήματα του 2014 προβλέπεται κατ
αρχήν ότι γίνεται δεκτή για την κάλυψη των αντικειμενικών δαπανών και δαπανών απόκτησης περιουσιακών
στοιχείων (τεκμηρίων) η εισαγωγή συναλλάγματος εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση του στην αλλοδαπή.
Ωστόσο και στις δύο περιπτώσεις προβλέπονται εξαιρέσεις. Ειδικά για τη χρήση 2013 που επί του παρόντος
μας ενδιαφέρει:
«Δεν απαιτείται η δικαιολόγηση της απόκτησης αυτού του συναλλάγματος για τα πρόσωπα:
αα) που κατοικούν μονίμως στο εξωτερικό,
ββ) που είχαν διαμείνει 3 (τρία) τουλάχιστον χρόνια στην αλλοδαπή και η εισαγωγή του συναλλάγματος
γίνεται μέσα σε δύο (2) χρόνια από τη μετοικεσία τους.
γγ) που είχαν διαμείνει πέντε (5) τουλάχιστον συνεχή χρόνια στην αλλοδαπή και το επικαλούμενο ποσό
συναλλάγματος προέρχεται από καταθέσεις στο όνομα τους ή στο όνομα του άλλου συζύγου σε τράπεζα της
Ελλάδας ή σε υποκατάστημα ελληνικής τράπεζας στο εξωτερικό κατά το χρόνο που διέμεναν στην αλλοδαπή ή
από καταθέσεις τους μέσα σε ένα (1) χρόνο από τη μετοικεσία τους στην Ελλάδα χωρίς το συνάλλαγμα αυτό να
έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή. Η προϋπόθεση της μη επανεξαγωγής του συναλλάγματος δεν απαιτείται για
το ποσό εκείνο του συναλλάγματος που έχει επανεξαχθεί στην αλλοδαπή για την απόκτηση περιουσιακού
στοιχείου από εκείνα που αναφέρονται στο άρθρο 17, εφόσον η δαπάνη για την απόκτηση αυτού του στοιχείου
έχει ληφθεί υπόψη κατά την εφαρμογή των άρθρων 17 ή 19».
Για τα εισοδήματα της χρήσης 2014 η πρώτη περίπτωση έχει αντικατασταθεί από την προϋπόθεση ο
φορολογούμενος να είναι φορολογικός κάτοικος εξωτερικού.
Εφόσον ο φορολογούμενος δεν πληροί τις παραπάνω προϋποθέσεις θα πρέπει να δικαιολογήσει την
προέλευση του εισοδήματος, προσκομίζοντας τα δικαιολογητικά εκείνα (βεβαίωση της αρμόδιας φορολογικής
αρχής της αλλοδαπής, αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων που είχαν υποβληθεί, επίσημα αποδεικτικά
μισθοδοσίας κλπ.) που αποδεικνύουν την προέλευση των χρημάτων.
Η δικαιολόγηση της προέλευσης των χρημάτων δεν αποσκοπεί τόσο στην εκ νέου φορολόγησή τους η οποία
άλλωστε όταν υφίσταται είναι ανεξάρτητη από το εάν τα χρήματα θα έρθουν στην Ελλάδα ή θα παραμείνουν
στο εξωτερικό, όσο αποσκοπεί στην αποφυγή παράκαμψης των τεκμηρίων με την εισαγωγή στην Ελλάδα
«μαύρου» χρήματος.
Πέραν τούτου ο γενικός κανόνας είναι ότι όσοι είναι αποδεδειγμένα φορολογικοί κάτοικοι εξωτερικού
φορολογούνται στην Ελλάδα μόνο για το εισόδημα που αποκτούν σε αυτή . Όσοι είναι φορολογικοί κάτοικοι
Ελλάδας φορολογούνται στην Ελλάδα για το παγκόσμιο εισόδημά τους, ενώ κατά κανόνα έχουν το δικαίωμα
συμψηφισμού του φόρου που τυχόν έχουν καταβάλλει ή τους έχει παρακρατηθεί στην αλλοδαπή. Πάντως η
εισαγωγή συναλλάγματος από φορολογικό κάτοικο Ελλάδος ειδικά μεγάλου ποσού, μπορεί να οδηγήσει, τώρα
ή μελλοντικά, σε έλεγχο του κατά πόσο δήλωσε όντως στην Ελλάδα το εισόδημα που είχε αποκτήσει στο
εξωτερικό.

Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου 2013

ΔΗΛΩΣΗ Ε9 2013ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ
Σχετικά με τον τρόπο συμπλήρωσης ισχύουν τα εξής:
ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΚΤΙΣΜΑΤΑ
Στον πίνακα αυτόν αναγράφονται όλα τα κτίσματα που βρίσκονται στην Ελλάδα, ανεξάρτητα αν αυτά είναι σε περιοχές εντός ή εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού.
Επίσης στον ίδιο πίνακα αναγράφονται τα στοιχεία των εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού οικοπέδων είτε έχουν κτίσματα είτε όχι.
Σε κάθε γραμμή αναγράφεται μια ενιαία ιδιοκτησία. Οι βοηθητικοί χώροι αναγράφονται σε χωριστή σειρά του εντύπου Ε9 μόνο εάν είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες (έχουν ποσοστό επί του οικοπέδου).
Εάν δεν υπάρχει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας τα κτίσματα επί του οικοπέδου αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές ανά όροφο, και η επιφάνεια του οικοπέδου αναγράφεται στην ίδια γραμμή με το ισόγειο. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης έχει περισσότερες από μία ιδιοκτησίες, τα στοιχεία του οικοπέδου αναγράφονται σε μία μόνο γραμμή. Μόνο στις περιπτώσεις αυτές συμπληρώνεται και η στήλη 22, δηλ. η συνολική επιφάνεια κτισμάτων στο οικόπεδο.
Για διαμερίσματα και επαγγελματικές στέγες σε πολυκατοικία δεν συμπληρώνονται οι στήλες 18 έως 21 (στοιχεία οικοπέδου).
Το δικαίωμα υψούν αναγράφεται σε άλλη γραμμή εφόσον αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία, σε εκατοστά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.
Κατοικίες ή μονοκατοικίες που αποτελούν ενιαία λειτουργική ενότητα η οποία εκτείνεται σε περισσότερους από έναν ορόφους, γράφονται σε μία γραμμή. Ως επιφάνεια αναγράφεται το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων (στις αντίστοιχες στήλες κυρίων και βοηθητικών χώρων) και στη στήλη όροφος αναγράφεται ο κωδικός του ψηλότερου ορόφου.
Για τη συμπλήρωση της κατηγορίας του ακινήτου έχει διευκρινιστεί ότι μονοκατοικία χαρακτηρίζεται το ενιαίο κτίσμα εντός του γηπέδου, που αποτελεί λειτουργικά μία μόνο κατοικία η οποία μπορεί να εκτείνεται σε έναν ή σε περισσότερους ορόφους εφόσον επικοινωνούν μεταξύ τους, με τους βοηθητικούς χώρους της (αποθήκες, κλειστές θέσεις στάθμευσης κ.λπ.). Στις περιπτώσεις αυτές αναγράφεται σε μία γραμμή το σύνολο των τετραγωνικών μέτρων των κτισμάτων (στις αντίστοιχες στήλες κυρίων και βοηθητικών χώρων) και τα στοιχεία του γηπέδου εφόσον αυτό βρίσκεται εντός σχεδίου πόλης ή οικισμού. Αν το γήπεδο είναι εκτός σχεδίου πόλης ή οικισμού αναγράφεται στον πίνακα 2 και συμπληρώνεται η στήλη συνολική επιφάνεια κτισμάτων (στήλη 17). Τα πιο πάνω ισχύουν και αν δεν υπάρχει πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας.
Τα ειδικά κτίρια όπως οι σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια κ.λπ., ορίζονται σαν τέτοια σύμφωνα με την οικοδομική τους άδεια αλλά και την άδεια λειτουργίας τους. Αν δεν συντρέχουν αθροιστικά οι πιο πάνω περιπτώσεις, θεωρούνται επαγγελματική στέγη.
Η επιφάνεια των ακινήτων αναγράφεται επακριβώς σε τετραγωνικά μέτρα και μέχρι δύο (2) δεκαδικά ψηφία στην ίδια σειρά, ενώ τα ποσοστά συνιδιοκτησίας αναγράφονται επί τοις εκατόν (%) και μέχρι πέντε (5) δεκαδικά ψηφία. Αναγράφεται το έτος κατασκευής του ακινήτου όπως προκύπτει από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρησή της. Άδεια αλλαγής μόνο της χρήσης του κτιρίου ή άδειες μη ουσιώδους ανακαίνισης, δεν λαμβάνονται υπόψη στον υπολογισμό της παλαιότητας. Αν δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, αναγράφεται το έτος κατασκευής, το οποίο προκύπτει από δημόσιο έγγραφο (π.χ. προγενέστερος τίτλος κτήσης, νομιμοποίηση αυθαιρέτου, έναρξη ηλεκτροδότησης, μισθωτήριο συμβόλαιο). Σε περίπτωση που υπάρχουν τμήματα κτίσματος με διαφορετική παλαιότητα, αναγράφεται το κτίσμα σε μια γραμμή και ως έτος κατασκευής, το έτος της νεότερης οικοδομικής άδειας.
Κτίσματα με παντελή έλλειψη στέγης δεν δηλώνονται στο έντυπο Ε9 (στην περίπτωση αυτή δηλώνεται μόνο το οικόπεδο ή το αγροτεμάχιο και λοιπά κτίσματα, αν υπάρχουν). Αν υπάρχει μερική έλλειψη στέγης ή άλλες ουσιώδεις βλάβες του κτίσματος, που το καθιστούν μη λειτουργικό, τότε αναγράφεται ως ημιτελές.
Όταν σε οικόπεδο ή αγροτεμάχιο με κτίσμα υπάρχει και κολυμβητική δεξαμενήισίνα), για την οποία έχει εκδοθεί άδεια οικοδομής, αυτή αναγράφεται σε ξεχωριστή γραμμή ως αθλητική εγκατάσταση και η επιφάνεια που καταλαμβάνει αναγράφεται στους κύριους χώρους. Όταν όμως δεν έχει εκδοθεί η προβλεπόμενη άδεια οικοδομής, αυτή αναγράφεται στους βοηθητικούς χώρους στην ίδια γραμμή με το κτίσμα.
ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
Στο Ε9 του 2013 έχουν προστεθεί και κάποιοι νέοι κωδικοί που πρέπει να συμπληρώσει ο φορολογούμενος. Συγκεκριμένα αυτοί είναι:
•           Κωδικός 28, πλήθος προσόψεων. Αναγράφεται ο αριθμός των προσόψεων του ακινήτου που θα πρέπει να είναι ίσος ή μεγαλύτερος από το πλήθος των προσόψεων με σήμανση (6) που έχει τσεκάρει ο χρήστης δίπλα από τα πεδία των οδών της φόρμας.
•           Κωδικός 29, μήκος πρόσοψης επαγγελματικής στέγης(τ.μ.). Συμπληρώνεται  το μήκος πρόσοψης της επαγγελματικής στέγης  ή το άθροισμα των προσόψεων της σε μέτρα,  προκειμένου να υπολογιστεί το κριτήριο βάθους.
•           Κωδικός 29, μήκος πρόσοψης οικοπέδου. Συμπληρώνεται το μήκος πρόσοψης του οικοπέδου ή το άθροισμα των προσόψεων σε μέτρα, προκειμένου να υπολογιστεί το κριτήριο βάθους.
•           Κωδικός 27, Κ.Α.Ε.Κ./Κωδ. Ακινήτου. Συμπληρώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου ((παράδειγμα 280550505015/0/24) ή ο κωδικός ακινήτου (17 ή 18 ψηφία), εφόσον η περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
•           Κωδικός 30, Αρ. παροχής ρεύματος. Επιλέγεται από λίστα ΝΑΙ εάν το ακίνητο ηλεκτροδοτείται ή ΟΧΙ εάν δεν ηλεκτροδοτείται. Η επιλογή ΟΧΙ σημαίνει ότι δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ρεύματος. Εάν επιλεγεί το ΝΑΙ συμπληρώνεται και ο κωδικός 31.
•           Κωδικός 31, Αριθμός παροχής. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό προς συμπλήρωση στην περίπτωση που το ακίνητο ηλεκτροδοτείται. Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα εννιά πρώτα ψηφία του κάθε αριθμού παροχής, κι αν είναι περισσότεροι από ένας να τους διαχωρίσει με κενό χαρακτήρα.
ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
Όσον αφορά τους παλιούς κωδικούς του πίνακα 1 υπενθυμίζεται ότι συμπληρώνονται ως εξής:
         Κωδικός 1: Παρουσιάζεται από το σύστημα ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) σε περίπτωση διαγραφής ή μεταβολής στοιχείων ακινήτου.
         Κωδικός 2: Αναγράφεται ο αύξον αριθμός του ακινήτου (συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα).
         Κωδικός 3-5: Αναγράφεται ο Νομός, ο Δήμος και το δημοτικό διαμέρισμα ή η κοινότητα καθώς και η οδός και ο αριθμός, όπου βρίσκεται το ακίνητο.
         Κωδικός 25: Αναγράφεται ο Ταχυδρομικός Κώδικας του ακινήτου. Η στήλη αυτή συμπληρώνεται υποχρεωτικά.
         Κωδικός 6: Τσεκάρεται η σχετική ένδειξη στην οδό ή στις οδούς που το ακίνητο έχει πρόσοψη. Όταν το ακίνητο δεν έχει πρόσοψη σε δρόμο αλλά βρίσκεται σε ακάλυπτο χώρο ή σε αίθριο ή σε στοά δεν συμπληρώνονται οι στήλες 6.
         Κωδικός 7: Αναγράφονται οι υπόλοιποι δρόμοι που περικλείουν το οικοδομικό τετράγωνο που ανήκει το ακίνητο, όπου αυτό είναι δυνατό.
         Κωδικός 8: Αναγράφεται ο αριθμός του οικοδομικού τετραγώνου (Ο.Τ) που βρίσκεται το ακίνητο, εφόσον δεν υπάρχουν ονόματα δρόμων που το περικλείουν.
         Κωδικός 26 - ΕΝΔΕΙΞΗ ΑΠΑΑ: Τσεκάρεται η σχετική ένδειξη εάν το οικόπεδο επί του οποίου βρίσκεται το κτίσμα βρίσκεται σε περιοχή εντός συστήματος ΑΠΑΑ.
         Κωδικός 9: Επιλέγεται η κατηγορία του ακινήτου από τις εξής επιλογές:
Κατοικία ή Διαμέρισμαλην μονοκατοικίας).
Μονοκατοικία.
Επαγγελματική Στέγη.
Οικόπεδο.
Αποθήκες που είναι αυτοτελείς οριζόντιες ιδιοκτησίες. Γεωργικά και Κτηνοτροφικά κτίρια.
Θέσεις στάθμευσης με ποσοστό συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.
Σταθμοί αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης, για τους οποίους υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία.
Βιομηχανικά και βιοτεχνικά κτίρια μετά των παραρτημάτων τους, για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία.
Τουριστικές Εγκαταστάσεις, Νοσηλευτήρια και Ευαγή Ιδρύματα για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία.
Εκπαιδευτήρια, για τα οποία υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας από την αρμόδια Υπηρεσία.
Αθλητικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες υπάρχει οικοδομική άδεια χρήσης κτιρίου και η προβλεπόμενη άδεια λειτουργίας.
Κτίρια που δεν μπορούν να υπαχθούν στις πιο πάνω κατηγορίες δηλ. μουσεία, ιεροί ναοί, θέατρα, κινηματογράφοι, κ.λπ.
Τίτλος μεταφοράς συντελεστή δόμησης.
         Κωδικός 10: Επιλέγεται η κατηγορία ειδικών συνθηκών που ανήκει το ακίνητο σύμφωνα με τα εξής:
Κτίσματα που τελούν υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση, καθώς και κτίσματα για τα οποία έχει εκδοθεί άδεια ή πρωτόκολλο κατεδάφισης.
Οικόπεδο που τελεί υπό αναγκαστική απαλλοτρίωση.
Διατηρητέο κτίσμα για το οποίο έχει εκδοθεί η σχετική πράξη. Η πράξη αυτή έχει δημοσιευθεί σε ΦΕΚ και δεν έχει ανακληθεί.
Δεσμευμένο ακίνητο λόγω διενέργειας αρχαιολογικής έρευνας. Ο ίδιος κωδικός θα χρησιμοποιηθεί και στην περίπτωση που το ακίνητο τελεί υπό αναστολή οικοδομικών, εφόσον υπάρχει η σχετική βεβαίωση της Αρμόδιας Αρχής.
Οικόπεδο, το οποίο δεν είναι οικοδομήσιμο και δεν μπορεί να τακτοποιηθεί.
Οικόπεδο το οποίο δεν είναι οικοδομήσιμο, ωστόσο μπορεί να τακτοποιηθεί.
Ημιτελές κτίσμα.
         Κωδικός 11: Επιλέγεται ο όροφος του ακίνητου. Σε περίπτωση μεζονέτας αναγράφεται ο ψηλότερος όροφος. Σε περίπτωση τίτλου μεταφοράς συντελεστή δόμησης, για την επιφάνεια όλων των ορόφων πλην του ισογείου που έχει τον κωδ. 0, αναγράφεται ο κωδ. 1.
         Κωδικός 12: Αναγράφεται η επιφάνεια των κυρίων χώρων του κτίσματος σε τετραγωνικά μέτρα.
         Κωδικός 13: Αναγράφεται η συνολική επιφάνεια των βοηθητικών χώρων σε τετραγωνικά μέτρα.
         Κωδικός 14: Αναγράφεται το έτος κατασκευής του ακινήτου όπως προκύπτει από την έκδοση της οικοδομικής άδειας ή την τελευταία αναθεώρηση της.
         Κωδικός 15 & 19: Επιλέγεται το είδος εμπράγματου δικαιώματος κατά περίπτωση ως εξής:
Πλήρης κυριότητα,
Ψιλή κυριότητα,
Επικαρπία ή οίκηση.
         Κωδικός 16 & 20: Αναγράφεται κατά περίπτωση το ποσοστό επί τοις εκατό (%), συνιδιοκτησίας που αναλογεί στον υπόχρεο, μέχρι πέντε δεκαδικά.
         Κωδικός 17 & 21: Σε περίπτωση που δηλώνεται ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος γέννησης του επικαρπωτή.
         Κωδικός 18: Αναγράφεται η επιφάνεια του οικοπέδου σε τετραγωνικά μέτρα.
         Κωδικός 22: Αναγράφεται η συνολική επιφάνεια κτισμάτων που υπάρχουν στο οικόπεδο και προσμετρούνται στο συντελεστή δόμησης.
Η στήλη 24 που υπάρχει στο χειρόγραφο έντυπο δεν συμπληρώνεται επί της ηλεκτρονικής υποβολής αφού ο χρήστης επιλέγει πριν την καταχώρηση των παραπάνω στοιχείων εάν πρόκειται να εισάγει, να μεταβάλλει ή να διαγράψει ακίνητο.
ΠΙΝΑΚΑΣ 2. ΑΓΡΟΤΕΜΑΧΙΑ
Παρατηρήσεις επί του πίνακα 2:
Στην έννοια του αγροτεμαχίου του πίνακα 2, περιλαμβάνονται όλα τα γήπεδα ή εκτάσεις που είναι εκτός σχεδίου πόλης ή εκτός οικισμού. Στον πίνακα 2 καταχωρίζονται και τα γήπεδα ή οι εκτάσεις επί των οποίων έχουν ανεγερθεί κτίσματα που έχουν καταχωρηθεί στον πίνακα 1 και βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως ή οικισμό.
Απόσταση από τη θάλασσα (στήλη 7) θεωρείται η ελάχιστη οριζόντια ευθεία του πλησιέστερου σημείου του γηπέδου από το όριο του χειμέριου κύματος, εφ' όσον αυτό έχει χαραχθεί επίσημα ή από τη συνήθη θέση της γραμμής που φθάνει το κύμα όταν δεν υπάρχει χάραξη.
Αγροί Μονοετούς Καλλιέργειας (στήλη 10) θεωρούνται οι εκτάσεις που συνήθως καλλιεργούνται με ετήσια φυτά ή καλύπτονται από θερμοκήπια ή αποτελούν τεχνητούς βοσκότοπους όπως επίσης και οι εκτάσεις που βρίσκονται εντός καλλιεργούμενων περιοχών, μπορούν να καλλιεργηθούν αλλά έχουν παραμείνει ακαλλιέργητες.
Βοσκότοπος (στήλη 13) θεωρείται η έκταση που δεν καλλιεργήθηκε ποτέ, η οποία καλύπτεται αποκλειστικά ή κατά το μεγαλύτερο μέρος της από φυσική βλάστηση, κατάλληλη για τροφή ζώων. Στους βοσκότοπους υπάγονται και οι χέρσες εκτάσεις, οι οποίες είναι επικλινείς, βραχώδεις, διαβρωμένες από τα φυσικά φαινόμενα και δεν μπορούν να αποδοθούν στην καλλιέργεια, καθώς και οι χωματερές απόθεσης απορριμμάτων.
Σε κάθε περίπτωση, όταν υπάρχει κτίσμα ή κτίσματα σε αγροτεμάχιο, θα συμπληρώνεται η στήλη 17 του πίνακα 2, παρότι τα κτίσματα αναγράφονται υποχρεωτικά και στον πίνακα 1.
ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
Στο Ε9 του 2013 έχουν προστεθεί κάποιοι νέοι κωδικοί και στον πίνακα 2. Συγκεκριμένα αυτοί είναι:
         Κωδικοί 17 α,β,γ,. Εάν στο αγροτεμάχιο υπάρχει κτίσμα  και έχει συμπληρωθεί η στήλη 17, θα πρέπει οπωσδήποτε να συμπληρωθεί κάποια/ες από τις στήλες 17(α), 17(β), 17(γ), ανάλογα με την κατηγορία  του ακινήτου, ως εξής:
•           Επιφάνεια Κατοικιών (τ.μ.) (17α)
•           Επιφάνεια επαγγελματικών ή ειδικών κτιρίων (τ.μ.) (17β)
•           Επιφάνεια γεωργ. κτισμ./αποθ. (τ.μ.) (17γ)
         Κωδικός 27, Κ.Α.Ε.Κ./Κωδ. Ακινήτου. Συμπληρώνεται ο Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου ((παράδειγμα 280550505015/0/24) ή ο κωδικός ακινήτου (17 ή 18 ψηφία), εφόσον η περιοχή που βρίσκεται το ακίνητο σας έχει ενταχθεί στο Εθνικό Κτηματολόγιο.
         Κωδικός 23, Αρ. παροχής ρεύματος. Επιλέγεται από λίστα ΝΑΙ εάν το ακίνητο ηλεκτροδοτείται ή ΟΧΙ εάν δεν ηλεκτροδοτείται. Η επιλογή ΟΧΙ σημαίνει ότι δεν υπάρχει μετρητής κατανάλωσης ρεύματος.
         Κωδικός 24,    αριθμός παροχής. Το πεδίο είναι υποχρεωτικό προς συμπλήρωση στην περίπτωση που το ακίνητο ηλεκτροδοτείται. Ο χρήστης θα πρέπει να συμπληρώσει τα εννιά πρώτα ψηφία του κάθε αριθμού παροχής, κι αν είναι περισσότεροι από ένας να τους διαχωρίσει με κενό χαρακτήρα.
ΟΙ ΠΑΛΙΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ
Όσον αφορά τους παλιούς κωδικούς του πίνακα 2 υπενθυμίζεται ότι συμπληρώνονται ως εξής:
         Κωδικός 1: Παρουσιάζεται από το σύστημα ο Αριθμός Ταυτότητας Ακινήτου (Α.Τ.ΑΚ.) σε περίπτωση διαγραφής ή μεταβολής στοιχείων ακινήτου.
         Κωδικός 2: Αναγράφεται ο αύξον αριθμός του ακινήτου (συμπληρώνεται αυτόματα από το σύστημα).
         Κωδικός 3-5: Αναγράφεται ο Νομός, ο Δήμος και το δημοτικό διαμέρισμα ή η κοινότητα καθώς και η οδός και ο αριθμός, όπου βρίσκεται το ακίνητο.
         Κωδικός 6: Επιλέγεται ο κωδικός της κατηγορίας πρόσοψης σε οδό, ως ακολούθως:
ΚΩΔ. 1: Όταν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε Εθνική Οδό ή Επαρχιακή Οδό.
ΚΩΔ. 2: Όταν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε Δημοτική Οδό ή κοινόχρηστο χώρο αιγιαλού και παραλίας.
ΚΩΔ. 3: Όταν το αγροτεμάχιο έχει πρόσοψη σε Αγροτική Οδό ή Ιδιωτική Οδό ή κοινόχρηστο χώρο εκτός αιγιαλού και παραλίας.
ΚΩΔ. 4: Όταν το αγροτεμάχιο είναι τυφλό.
         Κωδικός 7: Αναγράφονται τα μέτρα που απέχει το αγροτεμάχιο από τη θάλασσα, εφόσον η απόσταση αυτή είναι μικρότερη των 800 μέτρων.
         Κωδικός 8: Τσεκάρεται, εφόσον το αγροτεμάχιο έχει κηρυχθεί απαλλοτριωτέο.
         Κωδικός 9: Τσεκάρεται, αν το αγροτεμάχιο είναι αρδευόμενο.
         Κωδικοί 10-16: Αναγράφεται η επιφάνεια του αγροτεμαχίου σε τετραγωνικά μέτρα, κατανεμημένη στις κατηγορίες που αναφέρονται στις στήλες.
         Κωδικός 17: Αναγράφεται η συνολική επιφάνεια όλων των κτισμάτων που βρίσκονται μέσα στο αγροτεμάχιο.
         Κωδικός 18: Επιλέγεται το είδος εμπράγματου δικαιώματος κατά περίπτωση ως εξής:
ΚΩΔ. 1: Πλήρης κυριότητα,
ΚΩΔ. 2: Ψιλή κυριότητα,
ΚΩΔ. 3: Επικαρπία ή οίκηση.
         Κωδικός 19: Αναγράφεται κατά περίπτωση το ποσοστό συνιδιοκτησίας επί τοις εκατό (%) που αναλογεί στον υπόχρεο και μέχρι πέντε δεκαδικά ψηφία.
         Κωδικός 20: Σε περίπτωση που δηλώνεται ψιλή κυριότητα ή επικαρπία αναγράφεται υποχρεωτικά το έτος γέννησης του επικαρπωτή.
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
1. Δικαίωμα υψούν στο Ε9
Εάν το δικαίωμα υψούν δεν προκύπτει από σύσταση οριζοντίου ιδιοκτησίας, αλλά μόνο από το δικαίωμα συνιδιοκτησίας του αγροτεμάχιου, αρκεί η αναγραφή του ποσοστού συνιδιοκτησίας επί του αγροτεμάχιου και δεν απαιτείται ιδιαίτερη καταγραφή του δικαιώματος υψούν.
Εάν το δικαίωμα υψούν (αέρας) αποτελεί ξεχωριστή ιδιοκτησία με εκατοστά επί του οικοπέδου, αναγράφεται σε άλλη γραμμή με τα εκατοστά αυτά συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου.
Σημειώνεται ότι επί οικοπέδων, για τα οποία έχει γίνει πράξη σύστασης οριζόντιας ιδιοκτησίας αλλά δεν έχει προχωρήσει η κατασκευή του σκελετού των ορόφων, θα δηλωθούν τα εκατοστά ιδιοκτησίας ή συνιδιοκτησίας επί του οικοπέδου και μόνο.
Αν όμως έχει ολοκληρωθεί ο σκελετός τουλάχιστον της οικοδομής, τότε ο οικοπεδούχος θα αναγράψει όλα τα κτίσματα διαμερίσματα κ.λπ. σε χωριστές γραμμές, όπως περιγράφονται στη σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας και σε άλλη γραμμή το πιθανό δικαίωμα υψούν (σαν ποσοστό επί τοις εκατόν του οικοπέδου).
2. Συμπλήρωση Ε9 για κτίσματα χωρίς σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας
Τα κτίσματα επί οικοπέδου όταν δεν έχει γίνει σύσταση οριζόντιας ιδιοκτησίας αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές ανά όροφο, και η επιφάνεια του οικοπέδου αναγράφεται στην ίδια γραμμή με το ισόγειο.
Σημειώνεται ότι εάν στο ισόγειο υπάρχουν κτίσματα διαφορετικής κατηγορίας (π.χ. ένα κατάστημα και ένα διαμέρισμα) αναγράφονται σε διαφορετικές γραμμές και σε μια μόνο από αυτές τα στοιχεία του οικοπέδου.
3. Πότε το ακίνητο θεωρείται ημιτελές για το Ε9
Σύμφωνα με την εγκύκλιο 1047/2005 «κτίσματα με παντελή έλλειψη στέγης δεν δηλώνονται στο έντυπο Ε9(στην περίπτωση αυτή δηλώνεται μόνο το οικόπεδο ή το αγροτεμάχιο και λοιπά κτίσματα, αν υπάρχουν). Αν υπάρχει μερική έλλειψη στέγης ή άλλες ουσιώδεις βλάβες του κτίσματος, που το καθιστούν μη λειτουργικό, τότε αναγράφεται ως ημιτελές».
Με τον τρόπο αυτό λοιπόν είναι φανερό ότι το κριτήριο για τον χαρακτηρισμό ενός κτιρίου ως αποπερατωμένου είναι η λειτουργικότητά του, δηλαδή η δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί για την χρήση για την οποία προορίζεται. Μία κατοικία για παράδειγμα θεωρείται αποπερατωμένη όταν πληροί όλες τις προϋποθέσεις για να χρησιμοποιηθεί ως τέτοια και να κατοικηθεί. Είναι φανερό ότι αυτό είναι θέμα πραγματικής εκτίμησης της κατάστασης στην οποία βρίσκεται το ακίνητο και σαφώς, δεν συνδέεται μόνο με την ρευματοδότησή του. Στην πράξη επειδή η σύνδεση ενός κτιρίου με τη ΔΕΗ είναι το τελευταίο στάδιο που το καθιστά έτοιμο για χρήση, ταυτίζεται πολλές φορές με την έννοια της αποπεράτωσής του. Ωστόσο επειδή αυτό δεν ισχύει πάντα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποκλειστικό κριτήριο.
4. Τακτοποίηση ημιυπαίθριων με το Ν 3843/2010
Οι τακτοποιούμενοι ημιυπαίθριοι, που είτε είχαν ήδη περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων ως βοηθητικοί χώροι είτε είχε παραληφθεί η αναγραφή τους, δεν απαιτείται μόνο για το λόγο της τακτοποίησής τους να αναγραφούν ως κύριοι χώροι στη δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2013 και, όσον αφορά τον Φ.Α.Π., θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς πριν την τακτοποίησή τους.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση αναγραφής στη δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) ακινήτου που περιλαμβάνει τακτοποιούμενο ημιυπαίθριο χώρο, για άλλη αιτία (π.χ. αγορά, μεταβολή του είδους εμπράγματου δικαιώματος, μεταβολή των ποσοστών ιδιοκτησίας, διαχωρισμού επικαρπίας - ψιλής κυριότητας κ.λπ.), τότε κατά την αναγραφή του ακινήτου συμπεριλαμβάνονται στους κύριους χώρους του ακινήτου και τα τετραγωνικά μέτρα του ημιυπαίθριου χώρου.
Δηλαδή, σε περίπτωση μεταβίβασης για οποιαδήποτε αιτία, του ακινήτου που περιλαμβάνει τακτοποιούμενο ημιυπαίθριο χώρο, η απεικόνιση των ημιυπαίθριων χώρων στους κύριους χώρους θα περιληφθεί στη δήλωση του καινούργιου ιδιοκτήτη, ενώ σε περίπτωση διαχωρισμού επικαρπίας - ψιλής κυριότητας, θα περιληφθεί στη δήλωση τόσο του επικαρπωτή όσο και του ψιλού κυρίου. Σημειώνεται ότι ως χρόνος τακτοποίησης θεωρείται ο χρόνος τοποθέτησης από την πολεοδομία της σφραγίδας για τη βεβαίωση της πληρότητας του φακέλου στο αντίγραφο της υποβληθείσας αίτησης τακτοποίησης.
5. Μετατροπή βοηθητικών χώρων σε χώρους κύριας χρήσης με το Ν 3843/2010
Οι τακτοποιούμενοι χώροι, λόγω μετατροπής τους σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι είχαν ήδη περιληφθεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων δεν απαιτείται μόνο για το λόγο της τακτοποίησής τους να τροποποιηθούν και να αναγραφούν στην πραγματική τους κατάσταση στη δήλωση στοιχείων ακινήτων και, όσον αφορά τον Φ.Α.Π., θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς πριν την τακτοποίησή τους.
Τακτοποιούμενοι χώροι που έχουν μετατραπεί σε χώρους κύριας χρήσης, οι οποίοι ουδέποτε είχαν αναγραφεί στη δήλωση στοιχείων ακινήτων, αναγράφονται στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του οικείου έτους, μετά την τακτοποίησή τους.
Στις περιπτώσεις που υπάρχει υποχρέωση αναγραφής στη δήλωση στοιχείων ακινήτων του χώρου που τακτοποιήθηκε λόγω μετατροπής του σε χώρο κύριας χρήσης, για άλλη αιτία (π.χ. αγορά, μεταβολή του είδους εμπράγματου δικαιώματος, μεταβολή των ποσοστών ιδιοκτησίας, διαχωρισμού επικαρπίας-ψιλής κυριότητας κ.λπ.), τότε ο εν λόγω χώρος θα αναγραφεί στην πραγματική του κατάσταση.
Παράδειγμα.
Φορολογούμενος τακτοποίησε το έτος 2012 υπόγειο χώρο, που σύμφωνα με την οικοδομική άδεια ήταν αποθήκη ή χώρος στάθμευσης, σε κατοικία.
Περίπτωση α:
Στη δήλωση στοιχείων ακινήτων είχε δηλωθεί ως αποθήκη ή χώρος στάθμευσης, σύμφωνα με την οικοδομική άδεια.
Σε αυτή την περίπτωση, μετά την τακτοποίηση, δεν απαιτείται τροποποίηση της δήλωσης στοιχείων ακινήτων έτους 2013 και επομένων ετών, εφόσον δεν υπάρξει μεταβολή.
Περίπτωση β:
Στη δήλωση στοιχείων ακινήτων δεν είχε δηλωθεί καθόλου ο εν λόγω χώρος. Σε αυτή την περίπτωση υποβάλλεται δήλωση στοιχείων ακινήτων έτους 2013, στο οποίο θα εμφανίζεται το ακίνητο ως κατοικία.
Περίπτωση γ:
Μετά την τακτοποίηση ο ιδιοκτήτης προβαίνει σε πώληση του εν λόγω ακινήτου μέσα στο έτος 2012. Σε αυτή την περίπτωση ο μεν αγοραστής θα αποτυπώσει το ακίνητο στη δήλωση στοιχείων ακινήτων ως κατοικία, ο δε πωλητής δε θα κάνει κάποια ενέργεια πλην της τυχόν διαγραφής του ακινήτου, εφόσον το είχε συμπεριλάβει σε δήλωση στοιχείων ακινήτων προηγούμενων ετών.
6. Τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων με το Ν 4014/2011
Η θέση του Υπ.Οικ. είναι ότι, με την εξαίρεση των τακτοποιούμενων με το Ν.3843/2010 χώρων όπου ισχύουν ειδικές ρυθμίσεις, τα κτίσματα των ακινήτων πρέπει να αναγράφονται στη δήλωση Ε9 σύμφωνα με την πραγματική τους κατάσταση (σχετ. η ΠΟΛ.1001/4.1.2005 και η ΠΟΛ.1047/10.3.2005 Υπ. Οικ.)
Έτσι καλεί τους φορολογουμένους να αναγράψουν τα κτίσματα που τακτοποιήθηκαν με το Ν 4014/2011, στη δήλωση Ε9 από το επόμενο έτος της υποβολής δήλωσης τακτοποίησης. Ωστόσο καλό θα είναι οι φορολογούμενοι να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς λόγω της αλλαγής του νομοθετικού πλαισίου οι εν λόγω δηλώσεις δεν έχουν οριστικοποιηθεί. Έτσι θα πρέπει εφόσον δηλώσουν τα εν λόγω ακίνητα στο Ε9 να υπαχθούν αναγκαστικά και στο νέο νόμο (Ν 4178/2013) για την τακτοποίηση των κτισμάτων τους.