Παρασκευή, 15 Ιανουαρίου 2016

Μη υποκείμενα στα ΕΛΠ πρόσωπα. Περιστασιακά απασχολούμενοι


Μη υποκείμενα στα ΕΛΠ πρόσωπα. Περιστασιακά απασχολούμενοι
Σύμφωνα με το ΑΡΘΡΟ 39 ΠΑΡ 1 περ. β’ των ΕΛΠ, δεν υπόκεινται στις ρυθμίσεις των Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων τα φυσικά πρόσωπα, τα οποία, ευκαιριακά και ως παρεπόμενη απασχόληση, πωλούν προϊόντα ή παρέχουν υπηρεσίες, εφόσον οι συναλλαγές αυτές στο σύνολό τους δεν υπερβαίνουν το ποσό των 10.000 ευρώ ετησίως. 
Τα πρόσωπα αυτά δεν υποχρεούνται, κατ’ επέκταση, σε έκδοση των παραστατικών πωλήσεων και στην τήρηση των βιβλίων που προβλέπουν τα ΕΛΠ.
5.1. Τι χαρακτηρίζεται ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα
Ως ευκαιριακή παρεπόμενη δραστηριότητα χαρακτηρίζεται,  η δραστηριότητα που δεν ασκείται κατά σύστημα και αποδεικνύεται από τα πραγματικά περιστατικά. Τέτοια πραγματικά περιστατικά αποτελούν ιδίως η συνέχεια ή μη της άσκησης της δραστηριότητας αυτής, η ύπαρξη ιδιαίτερης επαγγελματικής εγκατάστασης, η ύπαρξη ιδιαίτερου εξοπλισμού και μηχανικών μέσων για την παροχή των υπηρεσιών αυτών ή την παραγωγή των αγαθών ή απόκτηση αγαθών με σκοπό τη μεταπώληση, και γενικότερα το εάν η παροχή των υπηρεσιών αυτών ή των αγαθών, έχει τα χαρακτηριστικά της οργανωμένης επιχείρησης.
5.2. Ενδεικτικές περιπτώσεις περιστασιακά απασχολούμενων

α) Τα φυσικά πρόσωπα όπως φοιτητές, νοικοκυρές, άνεργοι κλπ, που συμβάλλονται με εταιρείες ερευνών με συμβάσεις έργου ή όχι.
β) Τα φυσικά πρόσωπα που διενεργούν πωλήσεις με το σύστημα της κατ’ οίκον επίδειξης, ως αντιπρόσωποι πωλητές (dealers).
γ) Οι ιδιωτικοί ή δημόσιοι υπάλληλοι, φοιτητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές, υποψήφιοι διδάκτορες κ.λ.π οι οποίοι μετέχουν σε ερευνητικά προγράμματα επιχορηγούμενα ή μη, τα οποία εκτελούνται τόσο από πρόσωπα υπόχρεα των ΕΛΠ, όσο και από διάφορους φορείς.
δ) Οι διερμηνείς ή μεταφραστές. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου